Hotărârea nr. 270/2002

Hotararea nr. 270 privind repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Buna Vestire nr. 163

HOTARAREA Nr. 270

privind repartizarea spatiului  cu alta  destinatie decat aceea  de  locuinta situat in str. Buna Vestire nr. 163

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Gradisteanu Gheorghe si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea repartizarii  spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Buna Vestire nr. 163 catre Asociatia Filatelistilor Prahova;

vazand Procesul verbal al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei pentru repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Buna Vestire nr. 163 catre Asociatia Filatelistilor Prahova;

            in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociatii si fundatii;

in baza Hotararii nr. 246/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta partidelor politice, fundatiilor si asociatiilor non - profit;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Buna Vestire nr. 163, in suprafata de 26,50 mp. catre Asociatia Filatelistilor Prahova.

Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioada de 1(un) an, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Imputerniceste Directorul General al Adminstratiei Domeniului Public si Privat sa semneze contractul de inchiriere.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu