Hotărârea nr. 267/2002

Hotararea nr. 267 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al localitatii in domeniul privat al acesteia, in vederea valorificarii

HOTARAREA Nr. 267

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al localitatii in domeniul privat al acesteia,

in vederea valorificarii

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propune transmiterea unor imobile din domeniul public al localitatii in domeniul privat al acesteia, in vederea valorificarii; 

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii, in vederea valorificarii a imobilului baie publica situat in str. Romana nr. 81, format din constructie in suprafata de 343 mp si  teren aferent in suprafata de 765 mp.

Art. 2

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii, in vederea valorificarii a imobilului situat in str. Bunavestire nr.33, in suprafata construita de 160 mp, din care parter 98 mp, subsol 62 mp si teren aferent in suprafata de 252 mp.

Art. 3

Dispozitiile prezentei vor fi aduse la indeplinire de Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu