Hotărârea nr. 266/2002

Hotararea nr. 266 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 28.120 mp catre S.C. „Hale si piete” S.A. Ploiesti

HOTARAREA Nr. 266

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 28.120 mp catre S.C.HALE SI PIETE S.A.PLOIESTI

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propune concesionarea directa a terenului in suprafata de 28.120 mp, catre S.C. Hale si Piete S.A. si trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii a suprafetei de 6.594 mp.;

luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 30 noiembrie 2003;

            luand in considerare prevederile art.40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor  si prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 116/2002 privind modificarea actului constitutiv al S.C.Unimarket S.A.;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si al Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba concesionarea directa a suprafetei de 28.120 mp pe o perioada de 5 ani reprezentand teren piete si obor, catre S.C.Hale si Piete S.A. Ploiesti, identificata potrivit anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Pentru terenul concesionat se stabileste redeventa pe anul 2003 in suma de 8.000 EURO care va fi platita in 4 (patru) rate trimestriale pana la data de 25 ale ultimei luni din trimestru, urmand a fi reactualizata pentru anii urmatori in functie de volumul investitiilor efectuate.

Art. 2

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului in suprafata de 6.787 mp identificat potrivit anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare, si care va fi valorificat conform legii.

Pentru aceasta suprafata se va elabora un PUD ce va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Ploiesti, in vederea organizarii licitatiei.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat si S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

CONTRACT  DE  CONCESIUNE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 28.120 mp. ce face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, catre S.C.”Hale si Piete” S.A.

 

CAP. I   PARTILE   CONTRACTANTE

 

Art.1                                                                         

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, reprezentat legal prin domnul  Emil Calota avand functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte

si

S.C. „Hale si Piete” S.A. cu sediul social in Ploiesti, str. Grivitei, nr, 15, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului  Prahova sub nr. J 29/496/1991, cod unic de inregistrare  R 1356295, avand contul  nr. 251100996202608 ,deschis la  Banca Romana pentru Dezvoltare Ploiesti, reprezentata prin dl. ing. Gheorghe Simion  avand functia de director general, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

la data de ________________

la sediul concedentului in B-dul Republicii, nr. 2

in temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si al Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala  si in conformitate cu Hotararea  Consiliului Local Ploiesti nr. _____s-a incheiat prezentul contract de concesiune .

 

CAP. II   OBIECTUL  CONTRACTULUI

 

Art. 2

Obiectul prezentului contract il constituie cedarea – preluarea, in concesiune, a terenului in suprafata  de 28.120 mp. teren piete si Obor,  ce face parte din domeniul public al  municipiului  Ploiesti .

            Terenul se atribuie prin concesionare directa catre S.C.”Hale si Piete” S.A. Ploiesti

            Terenul este situat in municipiul Ploiesti, defalcat pe urmatoarele suprafete aferente pietelor :

- Piata Centrala      -  4187, 00 mp. ;

- Piata Mihai Bravu   -  969, 00 mp. ;

- Piata  9 Mai       -        1245, 00 mp. ;

- Piata Aurora  Vest  -     2472, 00 mp. ;

- Piata  Nord            -        2299, 00  mp. ;

- Piata Malul  Rosu  -       932, 00   mp.

 

                                   TOTAL : 12034, 00 mp.

 

Suprafata terenului reprezentand Oborul  este de 16086 mp.

Aceste  suprafete  sunt identificate  in planurile de situatie ce constituie Anexa nr. 1 a Contractului de concesiune directa si fac parte  integranta din acesta .

 

Art. 3

Obiectivul  concedentului este :

            Valorificarea cat mai judicioasa a terenurilor apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti.

            Pe terenul concesionat isi va desfasura activitatea S.C.”Hale si Piete” S.A. in conformitate cu Hotararea Consiliului Local  nr. 116/2002 .

            In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri :

a)      bunuri de retur: terenul ce a facut obiectul concesiunii ;

b)      bunuri proprii:  totalitatea investitiilor realizate ;

c)      bunuri de preluare: bunuri ce vor fi stabilite de acord intre parti, conform actelor normative in vigoare, la data preluarii

Predarea – primirea terenului ce face obiectul concesiunii va fi consemnata in procesul –verbal care se va incheia in acest scop in termen de 30 zile de la semnarea contractului de concesiune, care constituie Anexa nr. 2, prevederile acestuia completand prevederile contractului .

 

CAP. III   DURATA  CONTRACTULUI

 

Art. 4

Durata concesiunii este de 5 (cinci ) ani  incepand cu data semnarii prezentului contract .

            Prezentul contract poate fi  prelungit prin acordul scris al partilor, conform prevederilor legilor  in vigoare la data expirarii  acestei perioade  .

 

CAP. IV.  REDEVENTA

 

Art. 5

Pentru terenul concesionat concesionarul va plati concedentului o redeventa anuala ce reprezinta echivalentul in lei a 8.000 Euro.

            Redeventa  este stabilita pentru anul 2003, urmand ca pentru anii urmatori sa fie reactualizata .

 

CAP. V. PLATA  REDEVENTEI

 

Art. 6

Plata redeventei va decurge  incepand cu data predarii terenului catre concesionar, punerea in posesie fiind consemnata in procesul  verbal, ce constituie anexa nr. 2 la prezentul contract .

            Plata redeventei se face in 4 (patru ) rate trimestriale, pana la data de 25 ale ultimei luni din trimestru .

            Redeventa va fi platita in contul                                deschis la Trezoreria municipiului Ploiesti .

            In cazul in care concesionarul nu respecta termenele de plata ale redeventei, concesionarul datoreaza penalitati de intarziere in cuantum de_________ pe zi, conform legislatiei in viguare .

            In cazul in care concesionarul va intarzia plata redeventei cu 60 de zile, concedentul va notifica concesionarului ca urmeaza sa fie retrasa concesiunea .

            Daca intarzierile la plata depasesc 90 zile, concesiunea se retrage .

 

VI. DREPTURILE PARTILOR

 

Drepturile concesionarului

Art.1. – 1. Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul si raspunderea sa, terenul ce face obiectul prezentului contract de concesiune;

                2. Concesionarul are dreptul de a realiza pe teren obiectivele propuse;

                3. Concesionarul are dreptul de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii;

                4. Concesionarul are dreptul de a incheia cu tertii, pentru asigurarea si valorificarea exploatarii bunului ce face obiectul concesiunii, in conditiile legii, fara a putea transfera acestora drepturile dobandite prin contractul de concesiune;

 

Drepturile concendentului

Art.1.   -  1. Concendentul are dreptul sa inspecteze prin imputernicitii sai bunul concesionat.  Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului.

                 2. La incetarea contractului de concesiune prin ajungerea la termen, concendentul are dreptul sa isi manifeste intentia de a dobandi bunurile de preluare si sa solicite concesionarului incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri.

 

VII. OBLIGATIILE PARTILOR

 

Obligatiile concesionarului

Art.1. – 1 . Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a terenului care face obiectul concesiunii;

              2. Concesionrul este obligat sa exploateze in mod direct bunul ce face obiectul concesiunii, fara a putea subconcesiona unei alte persoane, in tot sau in parte, obiectul concesiunii;

              3.  Sa plateasca redeventa la valoarea si in modul prevazut in contract;

              4. Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului, prevederile legale in vigoare privind normele de protectie la actiunea focului, protectia mediului, folosirea si conservarea aptrimoniului;

              5. Concesionarul este obligat sa restituie concendentului in deplina proprietate, la incetarea contractului de concesiune prin ajungerea la termen, bunurile retur, in mod gratuit, libere de orice sarcini si fara nici o pretentie;

              6. In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depuna cu titlu de garantie suma de……………….USD + TVA, platita in lei la cursul oficial al USD comunicata de Banca Nationala a Romaniei  in ziua efectuarii platii, reprezentand valoarea trimestriala datorata concendentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate;

 7. In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii obiectivului, va notifica de indata acest fapt concendetului, in termen de 30 zile de la cunoaterea si aparitia cauzei, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii explotarii bunului;

8. Sa respecte intocmai prevederile din contractul de concesiune;

9. In cazul in care concesionarul ocazioneaza pagube concendentului, concesionarul se obliga sa suporte toate consecintele de ordin matrial sau de alta natura.

 

Obligatiile concendentului

Art.1. – 1. Concendentul este obligat sa predea terenul, liber de sarcini, in stare corespunzatoare folosintei pentru care a fost concesionat.;

            2. Concendentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor din prezentul contract de concesiune;

            3. Concendentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingerea drepturilor concesionarului.

 

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 

Art.1. – 1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii :

a.       La expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

b.      In cazul in care interesul national sau local o impune prin denuntarea unilaterala de catre concendent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concendentului, despagubire ce se va stabili pe baza unei documentatii tehnico-economice intocmite de catre concendent;

c.       In cazul in care intarzierile la plata redeventei depasesc 60 de zile, concendentul va notifuca intentia de reziliere a contractului de concesiune. Rezilierea va opera deplin la expirarea unei perioade de 90 de zile de la aceasta notificare, in situatia in care concesionarul nu isi indeplineste obligatiile in acest interval;

d.      In cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata bunul concesionat, prin renuntare, fara plata unei despagubiri in sarcina concendentului, precum si la aparitia si la disparitia dintr-o cauza de forta majora a bunului concesionat;

e.       In cazul nerespectarii obligatiilor de catre concendent, prin rezilierea unilaterala a contractului de catre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina concendentului.

 

2. La incetarea din orice cauza a contractlui de concesiune, bunurile ce au

fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza :

            a. bunurile de retur : la Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;

            b. bunurile de preluare : bunuri ce vor fi stabilite de comun acord intre parti, conform actelor normative in vigoare la data preluarii;

            c. bunuri proprii : in proprietatea concesionarului.

 

CAP. IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 

Art.1. – 1 . Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a  partii in culpa;

            2. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabile in termen de 5 zile de la aparitia cauzei de forta majora;

            3. Cazul fortuit exonereaza de raspundere partea care il invoca, cu conditia notificari scrise in termen de 3 zile de la producere, cumulat cu conditia confirmarii de catre cealalta parte a existentei sau inexistentei cazului fortuit.

            In caz de neconfirmare, partea care a invocat, urmeaza sa raspunda pentru prejudiciul cauzat, in conditiile legii.

 

CAP.X. LITIGII

 

Art.1. Litigiile de orice fel ce decurg din exercitarea prezentului contract de concesiune, daca nu pot fi soluionate pe cale amiabila, sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.

 

CAP.XI. DISPOZITII FINALE

 

Art.1. Modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor si act aditional.

Art.2. In cazul aparitiei unor situatii, atele decat cele prevazute in prezentul contract, solutionarea acestora va putea fi facuta numai prin acte aditionale incheiate prin acordul partilor.

Art.3. Prezentul contract intra in vigoare si isi produce efectele sale juridice la data semnarii acestuia de catre partile contractante.

 

            Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare si intra in vigoare in momentul semnarii.