Hotărârea nr. 265/2002

Hotararea nr. 265 privind concesionarea unei suprafete de teren pentru extinderea constructiei si amenajarea spatiului comercial existent, proprietate a S. C. „Mega Image” S. A. – Bucureşti

HOTARAREA Nr. 265

privind concesionarea unei suprafete de teren pentru extinderea constructiei si amenajarea spatiului comercial existent, proprietate a S. C. Mega Image S. A. – Bucuresti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Biroul Concesionari, Publicitate, prin care se propune trecerea suprafetei de 630,00 mp. teren, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiesti si concesionarea directa in vederea extinderii constructiei si amenajarii spatiului comercial existent, la solicitarea  S. C. Mega Image S. A. Bucuresti,

luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 30 noiembrie 2003;

            avand în vedere prevederile articolului 10, aliniatul 2, din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

            avand în vedere prevederile Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor,

            in baza articolului 12, litera e, din Legea nr. 50/1991, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor,

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea suprafetei de 120 mp teren necesara pentru extinderea constructiei, in domeniul privat al municipiului, a terenului situat în B-dul Republicii, nr. 108, bl. 13 B, aflat în vecinatatea magazinului S. C. Mega Image S. A. – Bucuresti identificat prin planul de situatie din Anexa 1.

Art. 2

Aproba concesionarea directa a terenului prevazut la Art. 1, pentru extinderea constructiei existente, proprietate a S. C. Mega Image S. A. amplasat în B-dul Republicii, nr. 108, bl. 13 B.

Concesionarea se va face pe durata de 49 ani  cu drept de prelungire, iar termenul de începere a lucrarilor va fi stabilit prin autorizatia de construire.

Art. 3

Stabileste valoarea terenului concesionat la suma de 8.880 USD+TVA, conform raportului de evaluare a terenului întocmit de Oficiul Public Proiect,  anexa 2 la prezenta hotarare.

Recuperarea valorii terenului se va realiza în termen de 2 ani .

Art. 4

Stabileste redeventa anuala la valoarea de 4.440 USD + TVA, pentru întreaga suprafata de teren.

Redeventa se va achita în lei, la cursul oficial al USD, stabilit de Banca Nationala a Romaniei, în ziua efectuarii platii.

Art. 5

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de concesiune, în conditiile stabilite prin prezenta hotarare.

Art. 6

Administratia Domeniului Public si Privat – Biroul Concesionari, Publicitate, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu