Hotărârea nr. 261/2002

Hotararea nr. 261 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, a statului de functii al Regiei Auronome de Termoficare si Servicii Piblice

HOTARAREA  Nr. 261

privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, a statului de funcţii al  REGIEI AUTONOME DE TERMOFICARE SI SERVICII PUBLICE

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice prin care se propune completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 222/2002 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a fiselor de evaluare a posturilor din cadrul Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice;

            avand in vedere H.C.L. nr. 222/2002 privind modificarea si completarea organigramei, a statului de funcţii al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti;

            in conformitate cu prevedrile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 cu privire la administraţia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea organigramei, a statului de funcţii, a numericului, respectiv 73 de posturi, Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice conform anexelor 1, 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de __________.

Art. 3

Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 222/2002 se completeaza cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 4

Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice, precum si Direcţia Administraţie Publica, Juridic – Contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu