Hotărârea nr. 260/2002

Hotararea nr. 260 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform H.G. nr. 1283 din 13 noiembrie 2002 si demararea implementarii extinderii proiectului TECP THE-02, Etapa a III-a

HOTARAREA  Nr. 260

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform H.G. nr. 1283 din 13.11.2002 si demararea implementarii extinderii proiectului TECP THE-02 Etapa III

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Ion Eparu si Nota de fundamentare a Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti (Raport de specialitate) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Dezvoltarea utilitatilor municipale – sisteme de incalzire in municipiul Ploiesti - Etapa III’’, conform HG nr.1283/13.11.2002 si Acord MF nr. 779/2002 si demararea implementarii extinderii proiectului TECP THE-02 Etapa III prin acte aditionale la contractele existente;

            avand in vedere prevederile legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            avand in vedere prevederile OG nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de Imprumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre Romania si BERD aprobata prin Legea nr. 205/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

            avand in vedere prevederile OUG nr.60/2001 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul art. 38, alin. (2) lit. ,,i’’ si art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,,Dezvoltarea utilitatilor municipale – sisteme de incalzire in municipiul Ploiesti - Etapa III’’, conform HG nr. 1283/13.11.2002 si Acord MF nr. 779/2002.

Art. 2

Aproba demararea implementarii extinderii proiectului TECP THE-02 Etapa III si extinderea contractelor in derulare – etapa II, prin acte aditionale la contractele existente.

Art. 3

Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu