Hotărârea nr. 26/2002

Hotararea nr. 26 Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Modernizarea statiei de distributie carburanti si lubrifianti R.A.T.P. Ploiesti” – initiat de domnul Primar.

HOTĂRÂREA  Nr. 26

privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico  -  economice  a  obiectivului  de  investiţii

“Modernizarea statiei de distributie carburanti si lubrefianti R.A.T.P. Ploiesti“

 

            Consiliul  Local  al  municipiului  Ploieşti:

            văzând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  municipiului  Ploieşti  şi  Raportul de  specialitate  al  Directiei Tehnice  prin  care  se  propune  aprobarea  documentaţiei  tehnico - economică  a  obiectivului  de  investiţii  “Modernizarea statiei de distributie carburanti si lubrefianti R.A.T.P. Ploiesti”,

            având  în  vedere  prevederile  art. 16  alin. 5, 6  şi  9  din  Legea  nr. 189/1998  privind  finanţele  publice  locale;

            in  temeiul  art. 38  lit. „m”  din  Legea  nr. 215/2001,  privind  administraţia publică  locală,

 

H O T Ă R ĂŞ T E:

 

Articol unic

Aprobă documentaţia tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Modernizarea statiei de distributie carburanti si lubrefianti R.A.T.P. Ploiesti”,  conform  anexei  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu