Hotărârea nr. 259/2002

Hotararea nr. 259 privind aprobarea extinderii programului de contorizare pe anul 2002

HOTARAREA Nr. 259

privind aprobarea extinderii programului de contorizare pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Ion Eparu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice privind necesitatea extinderii programului de contorizare pe anul 2002 in sensul completarii Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 63/2001;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in baza prevederilor Legii nr. 199/2000, privind utilizarea eficienta a energiei;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se aproba suplimentarea programului de contorizare aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 63/2001, cu suma de 175.060 mii lei, respectiv de la 10.706.192 mii lei la 10.881.252 mii lei.

Art. 2

Economiile realizate in cadrul Programului de contorizare (in suma de 782.418 mii lei) se vor utiliza conform destinatiilor prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Stabileste ca extinderea programului prevazut la art. 1 sa se realizeze prin prelungirea contractului cu contractorul existent.

Art. 4

Directia Economica a Primariei municipiului Ploiesti, Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si S.C. Dalkia S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu