Hotărârea nr. 258/2002

Hotararea nr. 258 privind transmiterea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti, in vederea valorificarii, a blocurilor 33 U1 U2 din str. Ion Maiorescu

HOTARAREA Nr. 258

privind transmiterea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti, in vederea valorificarii, a blocurilor 33 U1 U2 din str. Ion Maiorescu

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune transmiterea blocurilor 33 U1 U2, situate in Ploiesti, str. Ion Maiorescu, din domeniul public al localitatii in domeniul privat al acesteia; 

            avand in vedere Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1201 din 24.10.2002 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului de Interne in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, judetul Prahova;

in baza prevederilor Legii  nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si a Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul privat al acesteia a blocurilor 33 U1 U2, situate in str. Ion Maiorescu, identificate conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Lucrari Publice din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu