Hotărârea nr. 256/2002

Hotararea nr. 256 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003

HOTARAREA Nr. 256

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003;

luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 30 noiembrie 2003;

avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 522 din 14 august 2002 si Normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale;

in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 61/1998 si prin Ordonanta de Urgenta nr. 216/1999 ale Guvernului Romaniei;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste impozitele si taxele locale pe anul 2003 in cotele si cuantumurile prevazute in Anexele 1 - 9, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2003.

Cu aceeasi data isi inceteaza valabilitatea Hotararea Consiliului Local nr. 272/2001 si Hotararea Consiliului Local nr. 306/2001.

Art. 3

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic prin serviciile de specialitate va aduce la cunostinta publica aceasta hotarare .

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

IMPOZITUL PE CLADIRI

 

1.      Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.

2.      Prin cladire, se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.

3.      Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza O.G. nr.36/2002 si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

4.      Impozitul pe cladiri se calculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, indiferent sub ce forma (data declararii poate fi:data mentionata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data pronuntarii hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila in cazul hotararilor judecatoresti; data intocmirii procesului verbal de receptie intocmit de catre structurile specializate din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti pentru lucrarile efectuate total sau partial, in cazul cladirilor construite potrivit Legii 50/1999 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare).

5.      Scaderea impozitului pe cladiri se face in cazul in care cladirea a fost dezafectata, demolata, dezmembrata, distrusa sau vanduta incepand cu data de intai a lunii urmatoare cand s-a produs una din aceste situatii.

6.      Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratie de impunere la Directia Fiscala in termen de 30 de zile de la data dobandirii cladirilor, de la data cand intervin schimbari privind domiciliul sau sediul, de la data cand se realizeaza lucrari ce conduc la modificarea impozitului pe cladiri sau de la data cand intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului pe cladiri.

1.      Pentru depunerea cu intarziere a declaratiei pentru stabilirea impozitului pe cladiri sau pentru nedepunerea acestei declaratii contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sanctionati conform prevederilor legale in vigoare.

2.      Pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform dispozitiilor legale.

             

            A. Impozitul pe cladiri datorat de  persoane fizice

 

1.      Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice se datoreaza de catre proprietari, mostenitorii aflati in indiviziune, precum si de catre membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilii pe numele carora s-a calculat impozitul. In categoria persoanelor fizice sunt inclusi si contribuabilii care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera (asociatii familiale, asociatii agricole, medici, avocati, notari, experti contabili, experti tehnici, contabili autorizati, arhitecti, executori judecatoresti si altii asemena care nu sunt asimilati persoanelor juridice).  

2.      Se datoreaza impozit pe cladiri si in cazul cladirilor care au fost construite fara autorizatie de construire.

3.      In cazul in care cladirea este concesionata sau inchiriata, impozitul pe cladire se plateste de catre proprietar.

4.      Impozitul pe cladiri se datoreaza de contribuabilii persoane fizice pentru:

a.       constructii cu destinatia de locuinta situate la subsol, parter, etaj, mansarda, mezanin, cu sau fara dependinte sau spatii de deservire;

b.      constructii utilizate pentru desfasurarea de activitati libere, comerciale sau in alte scopuri;

c.       constructii anexe (bucatarie, camara, pivnita, grajd, magazie, garaj, altele asemenea) situate in corpul principal de cladire sau in afara acestuia;

d.      constructii gospodaresti (patule, hambare pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele si altele asemena).

5.      Impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafata construita-desfasurata a cladirii determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in Anexa nr.1 la O.G. nr.36/2002, conform tabelului nr.1 pentru zona A, tabelului nr.2 pentru zona B, tabelului nr.3 pentru zona C si tabelului nr.4 pentru zona D. 

 

Tabel nr.1

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice pentru ZONA  A

 

Felul clădirilor şi al altor       construcţii impozabile

NIVELURILE STABILITE

PENTRU ANUL 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE PROPUSE

PENTRU ANUL 2003

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corectie - 1,25)

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1

Clădiri:

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi sau cadre din beton armat

5.600.000

3.900.000

5.300.000

3.100.000

6.625.000

3.875.000

6.625.000

3.875.000

b) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fara cadre din beton armat

4.100.000

2.400.000

5.300.000

3.100.000

6.625.000

3.875.000

6.625.000

3.875.000

c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare

1.100.000

700.000

1.400.000

900.000

1.750.000

1.125.000

1.750.000

1.125.000

2

Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

700.000

500.000

900.000

800.000

1.125.000

1.000.000

1.125.000

1.000.000

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

500.000

300.000

500.000

300.000

625.000

375.000

625.000

375.000

3

Pentru locuintele situate la subsol sau la mansarda

Valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

4

Pentru spatiile cu alta desti-natie, situate in subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

 

Nota:

 • Avand in vedere prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national si anexa nr.1 (nota) a O.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 1,25 corespunzator rangului I al localitatii si zonei A in cadrul acesteia stabilita pentru municipiul Ploiesti.
 • In cazul cladirilor structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva se diminueaza cu 0,10 pentru fiecare zona.
 • ***) In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp prevazute in coloana 9.

 

Tabel nr.2

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice pentru ZONA B                                                                     

 

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

NIVELURILE STABILITE

PENTRU ANUL 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE PROPUSE

PENTRU ANUL 2003

 

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă la care se aplica coeficient de corectie de  1,20

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

 Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

 Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Clădiri:

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi sau cadre din beton armat

5.600.000

3.900.000

5.300.000

3.100.000

6.360.000

3.720.000

6.360.000

3.720.000

b) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fara cadre din beton

4.100.000

2.400.000

5.300.000

3.100.000

6.360.000

3.720.000

6.360.000

3.720.000

c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare

1.100.000

700.000

1.400.000

900.000

1.680.000

1.080.000

1.680.000

1.080.000

2

Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

700.000

500.000

900.000

800.000

1.080.000

960.000

1.080.000

960.000

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

500.000

300.000

500.000

300.000

600.000

360.000

600.000

360.000

3

Pentru locuintele situate la subsol sau la mansarda

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

4

Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Nota:

 • Avand in vedere prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national si anexa nr.1 (nota) a O.G. nr.36/2002 pivind impozitele si taxele locale, in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 1,20 corespunzator rangului I al localitatii si zonei B in cadrul acesteia stabilita pentru municipiul Ploiesti.
 • In cazul cladirilor structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva se diminueaza cu 0,10 pentru fiecare zona.
 • ***) In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp prevazute in coloana 9. 

 

Tabel nr.3

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice pentru ZONA C

 

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

NIVELURILE STABILITE

PENTRU ANUL 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE PROPUSE

PENTRU ANUL 2003

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă la care aplica coeficient de corectie de 1,15

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Clădiri:

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi sau cadre din beton armat

5.600.000

3.900.000

5.300.000

3.100.000

6.095.000

3.565.000

6.095.000

3.565.000

b) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fara cadre din beton

4.100.000

2.400.000

5.300.000

3.100.000

6.095.000

3.565.000

6.095.000

3.565.000

c) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare

1.100.000

700.000

1.400.000

900.000

1.610.000

1.035.000

1.610.000

1.035.000

2

Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

700.000

500.000

900.000

800.000

1.035.000

920.000

1.035.000

920.000

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

500.000

300.000

500.000

300.000

575.000

345.000

575.000

345.000

3

Pentru locuintele situate la subsol sau la mansarda

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

4

Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

          

Nota:

 • Avand in vedere prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national si anexa nr.1 (nota) a O.G. nr.36/2002 pivind impozitele si taxele locale, in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 1,15 corespunzator rangului I al localitatii si zonei C in cadrul acesteia stabilita pentru municipiul Ploiesti.
 • In cazul cladirilor structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva se diminueaza cu 0,10 pentru fiecare zona.
 • ***) In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp prevazute in coloana 9.

 

Tabel nr.4  

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice pentru ZONA D

 

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

NIVELURILE STABILITE

PENTRU ANUL 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G. 36/2002

NIVELURILE PROPUSE

PENTRU ANUL 2003

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Valoarea impozabilă la care se aplica coeficient de corectie 1,10

- lei/m² -

Valoarea impozabilă

- lei/m² -

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalaţii  de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Clădiri:

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi sau cadre din beton armat

5.600.000

3.900.000

5.300.000

3.100.000

5.830.000

3.410.000

5.830.000

3.410.000

b) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fara cadre din beton

4.100.000

2.400.000

5.300.000

3.100.000

5.830.000

3.410.000

5.830.000

3.410.000

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare

1.100.000

700.000

1.400.000

900.000

1.540.000

990.000

1.540.000

990.000

2

Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii

x

x

x

x

x

x

x

x

 

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

700.000

500.000

900.000

800.000

990.000

880.000

990.000

880.000

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

500.000

300.000

500.000

300.000

550.000

330.000

550.000

330.000

3

Pentru locuintele situate la subsol sau la mansarda

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 75% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

4

Pentru spatiile cu alta destinatie, situate in subsolul cladirilor

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

Valoarea reprezinta 50% din valoarea corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri

 

Nota:

 • Avand in vedere prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national si anexa nr.1 (nota) a O.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 1,10 corespunzator rangului I al localitatii si zonei D in cadrul acesteia stabilita pentru municipiul Ploiesti.
 • In cazul cladirilor structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie pozitiva se diminueaza cu 0,10 pentru fiecare zona.
 • ***) In cazul in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp prevazute in coloana 9.

 

6.      Impozitul se majoreaza pentru contribuabilii care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, in afara de cea de la adresa de domiciliu, cu 15 % pentru prima cladire, cu 50 % pentru cea de a doua cladire, cu 75 % pentru cea de a treia cladire si cu 100 % pentru cea de a patra cladire. In aceste cazuri contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat la compartimentele de specialitate ale Directiei Fiscale in termenul prevazut de lege.

Impozitul pe cladiri nu se majoreaza in cazul in care contribuabilii detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta in urmatoarele cazuri:

a.       daca cladirile cu destinatia de locuinta sunt inchiriate si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

§         proprietarul are incheiat contract de inchiriere in forma scrisa;  

§         contractul de inchiriere in forma scrisa este inregistrat la organul fiscal competent;

§         proprietarul face dovada inscrierii in cartea de identitate a chiriasului a adresei la care este situata cladirea ce face obiectul inchirierii;

§         chiriasul nu poate fi membru al familiei (sot, sotie, copii necasatoriti).

b.      daca cladirea dobandita in baza si pe durata de executare a contractului de vanzare-cumparare contine clauze de intretinere pe durata intregii vieti a persoanei care instraineaza cladirea respectiva, proprietarul asigurandu-i inmormantarea;

c.       daca cladirea dobandita in baza si pe durata de executare a contractului de vanzare -cumparare contine clauze de renta viagera.

         Declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta se depune la Directia Fiscala (pentru cladirile situate in municipiul Ploiesti), precum si la organele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale unde sunt situate aceste cladiri (pentru cladirile situate in alte localitati).

         Ordinea numerica a proprietatilor pentru care se stabileste impozitul majorat se determina in functie de anul dobandirii cladirii indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.   

         In cazul in care contribuabilii detin in indiviziune o locuinta majorarea impozitului pe cladiri se calculeaza proportional cu cota detinuta.

 

         Se acorda facilitati fiscale pentru urmatoarele categorii de persoane:

 

a)      scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru persoane fizice nevazatoare;

b)      scutire de la plata impozitului pe cladiri datorat pentru veteranii de razboi si persoanele fizice prevazute la art.1 din Decretul-Lege nr.118/1990, vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi si persoanelor beneficiare ale Legii nr.42/1990 privind cinstirea memoriei eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora precum si ranitilor din timpul Revolutiei din decembrie 1989;

c)      scutire de la plata impozitului pe cladiri datorat pentru orfani aflati in evidenta autoritatii tutelare;

d)      scutire 75% din impozitul pe cladiri datorat pentru persoane  handicapate  gradul I conform Legii nr.53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate;

e)      scutire 50% din impozitul pe cladiri  datorat pentru persoane  handicapate  gradul II conform Legii nr.53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate;

f)        scutire 50% din impozitul pe cladiri datorat pentru persoane fizice beneficiare ale Legii  nr.nr.416/2001 privind venitul minim garantat  si ale Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social ;

g)      scutire de la plata  impozitului pe cladiri pe o perioada de zece ani de la data dobandirii pentru locuinte noi dobandite in baza Legii nr.114/1996 a locuintei republicata si modificata, precum si pentru cladirile realizate pe baza de credite in conditiile O.G. nr.19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte.                           

   In cazul in care aceste cladiri sunt instrainate, noii proprietari nu mai beneficiaza de aceste scutiri.

 

7.      Scutirea prevazuta la literele a), b), d) si e) se acorda pe baza cererii beneficiarilor depusa o singura data, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare.

8.      Scutirea prevazuta la litera c) se acorda persoanelor in baza evidentei pusa la dispozitie de catre Directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti.

9.      Scutirea prevazuta la litera g) se acorda pe baza cererii beneficiarilor depusa o singura data, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare.

10.  Scutirea prevazuta la litera f) se acorda pe baza cerererii beneficiarilor si in urma unei anchete sociale efectuata Directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti care va certifica situatia respectiva. Pentru a beneficia de scutire pe intreg  anul 2003 cererile vor fi depuse in cursul lunii decembrie 2002, in caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza depun cerere.

11.  Scutirea de la plata impozitului pe cladire se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabililor. In cazul in care contribuabilii detin in indiviziune aceasta locuinta, scutirea se acorda proportional cu cota detinuta.

12.  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de 10%.

 

B. Impozitul pe cladiri datorat de persoane juridice

 

1.      Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice se datoreaza de catre acele entitati reprezentate de persoanelor fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati. Acestea sunt:

        comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de codul comercial si care nu sunt asimilate persoanelor fizice (regii autonome, societati si companii nationale, societati bancare, societati comerciale care se organizeaza si desfasoara activitati specifice productiei, prestarilor de servicii, desfacerea produselor sau altor activitati economice, cooperative mestesugaresti de consum sau de credit sau alte entitati juridice care fac fapte de comert);

        sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei apartinand persoanelor fizice sau juridice straine;

        organizatii politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutii publice, asociatii, fundatii, federatii si altele asemenea ( in aceasta categorie se cuprind numai acele unitati care apartin persoanelor juridice care desfasoara activitati prevazute la litera a);

        cultele religioase si unitatile locale ale acestora (asezamintele, asociatiile, ordinele si congregatiile prevazute in statutele de organizare si functionare  numai daca au elemente constitutive de persoane juridice)

2.      Pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, indiferent unde sunt situate acestea, in intravilanul ori in extravilanul municipiului Ploiesti se calculeaza impozit prin aplicarea cotei stabilite asupra valorii de inventar inscrisa in evidenta contabila asa cum este prevazut in tabelul nr.5.

                                                                                                                                    Tabel nr.5

COTA IMPOZITULUI PE CLADIRI

stabilit asupra valorii de inventar inscrise in evidentele contabile apartinand persoanelor juridice                                                                  

 

Categorie

COTA STABILITA PENTRU ANUL 2002

COTA STABILITA CONFORM O.G. 36/2002

COTA PROPUSA

 PENTRU ANUL 2003

1

Persoane juridice prevazute la pct. 1, lit. a si b

1,5%

0,5% - 1,5%

1,5%

2

Persoane juridice prevazute la pct. 1, lit. c

1,5%

0,5% - 1,5%

1%

3

Persoane juridice prevazute la pct. 1, lit. d

1,5%

0,5% - 1,5%

0,5%

 

3.      Valoarea de inventar inscrisa in evidenta contabila poate fi costul de achizitie, costul de productie, valoarea de aport sau valoarea rezultata in urma reevaluarii.

4.      Pentru persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data de 31.12.2002 cota impozitului pe cladiri este stabilita conform tabelului nr.9 si se aplica asupra valorii de inventar inscrisa in evidenta contabila.

                       

Tabel nr.9

 

Categorie

COTA STABILITA PENTRU ANUL 2002

COTA

STABILITA CONFORM O.G. 36/2002

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2003

1

Persoane juridice prevazute la pct. 1, lit. a si b

-

3% - 5%

5%

2

Persoane juridice prevazute la pct. 1, lit. c

-

3% - 5%

4%

3

Persoane juridice prevazute la pct. 1, lit. d

-

3% - 5%

3%

 

Nota:

Cota stabilita conform tabelului nr.9 se aplica cladirilor pe care le detin in proprietate contribuabilii indiferent de zona unde sunt amplasate, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestora.

 

5.      Se datoreaza impozit pe cladire astfel:

§         de catre proprietar pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar;

§         de catre proprietar pentru cladirile concesionate sau inchiriate de catre proprietar; in acest caz datorarea redeventei sau chiriei stabilite conform prevederilor legale nu exonoreaza datorarea impozitului pe cladiri.

§         de catre persoanele juridice care primesc in administrare sau folosinta aceste cladiri pentru cladirile detinute in administrare sau in folosinta, aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

6.      Impozitul pe cladiri se datoreaza pentru cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii pentru cladirile aflate in rezerva sau in conservare.

7.      Se scutesc de la plata impozitului pe cladiri in proportie de 100% pentru:

§         cladirile enumerate in anexa nr.2 respectiv Lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului pe cladiri la O.G. 36/2002 republicata;

§         cladirile aflate in proprietatea fundatiilor testamentare constituite potrivit legii cu scopul de a  intemeia, intretine, dezvolta si ajusta institutii de cultura nationala si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

§         cladirile aflate in proprietatea fundatiilor si asociatiilor cu caracter umanitar care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii.

8.      Se scutesc de la plata impozitului pe cladiri in proportie de 50% :

§         cladirile nou construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune;

§         cladirile destinate activitatii de servicii turistice care sunt in proprietatea societatilor comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice si care au o activitate sezoniera de cel mult 5 luni din anul fiscal.

9.      Constructiile speciale sunt acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati.

10.  Contribuabilii pot solicita completarea listei cu constructii speciale prin cerere adresata autoritatii administratiei publice locale depusa in cursul lunii octombrie pentru anul urmator. Pentru anul 2003 aceasta cerere se depune pana la data publicarii in Monitorul Oficial.

11.  Nedepunerea acestei cereri in termenul prevazut determina stabilirea impozitului conform pct.2 din prezenta hotarare.

12.  Contribuabilii persoane juridice au obligatia de a calcula impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2003 si de a depune declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului 2003, la Directia Fiscala.

13.  Pentru depunerea cu intarziere a declaratiei pentru stabilirea impozitului pe cladiri sau pentru nedepunerea acestei declaratii contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sanctionati conform prevederilor legale in vigoare.

 

           Se acorda facilitati fiscale pentru urmatoarele categorii de persoane juridice:

a)      Scutire 100% din impozitul datorat de catre fundatiile testamentare constituite potrivit legii si care sustin actiuni cu caracter umanitar, social si cultural, intemeiaza, intretin dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala;

b)      Scutire 100% din impozitul datorat in cazurile in care se realizeaza investitii directe in valoare de peste 500.000 $ pe o durata de trei ani de la data punerii in functiune a investiilor realizate;

c)      Scutire 50% din impozitul datorat pe o perioada de cinci ani de la punerea in functiune a obiectivelor nou construite ce apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti;

d)      Scutire 50% din impozitul datorat pentru cladirile destinate activitatilor de servicii turistice. Beneficiaza de aceasta facilitate societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice.

 

14.  Scutirea prevazuta la literele a) si d) se acorda pe baza cererii depuse de beneficiar o singura data. Pentru a beneficia de scutire pe intreg  anul 2003 cererile vor fi depuse in cursul lunii decembrie 2002; in caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarii in cauza depun cerere.

15.  Scutirea prevazuta la literele b) si c) se acorda pe baza cererii depuse de beneficiar, incepand cu luna urmatoare celei in care contribuabilii in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.

 

Anexa nr. 2

 

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

        

            IMPOZITUL PE TEREN

1.      Impozitul pe teren este anual si se datoreaza in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone.

2.      Pentru terenurile situate in intravilanul localitatilor si care sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, se vor plati impozit ca si pentru terenurile situate in extravilan.

3.      Impozitul pe teren se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza O.G. nr.36/2002 si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

4.      Impozitul pe teren se calculeaza incepand cu intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, indiferent sub ce forma (data declararii poate fi:data mentionata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data pronuntarii hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila in cazul hotararilor judecatoresti).

5.      Scaderea impozitului pe teren se face incepand cu data de intii a lunii urmatoare celei in care s-a produs modificarea.

6.      Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratie de impunere la Directia Fiscala in termen de 30 de zile de la data dobandirii terenurilor, de la data cand intervin schimbari privind domiciliul sau sediul, de la data cand se realizeaza lucrari ce conduc la modificarea impozitului pe teren sau de la data cand intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului pe teren.

7.      Pentru depunerea cu intarziere a declaratiei pentru stabilirea impozitului pe teren sau pentru nedepunerea acestei declaratii contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sanctionati conform prevederilor legale in vigoare.

8.      Pentru neplata la termen a impozitului pe teren se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform dispozitiilor legale.

9.      Impozitul pe teren se datoreaza si pentru terenurile ocupate de orice fel de constructii care nu sunt de natura cladirilor numai daca aceste terenuri sunt inregistrate in categoria terenuri cu constructii (trotoare, alee de orice fel, diguri, terenuri de sport, puturi, fose betonate, poduri, bazine,platforme betonate, cai de rulare, retele de canalizare, imprejmuire precum si pentru orice alte constructii asemanatoare si care nu sunt de natura cladirilor).

10.  Nu se datoreaza impozitul si taxa pe teren pentru terenurile prevazute in anexa 5 la O.G. nr.36/2002 republicata.

 

A.     Impozitul pe teren datorat de persoane fizice

 

1.      Impozitul pe teren este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.

2.      Sunt proprietari de terenuri si acei contribuabili carora in conditiile Legii nr.18/1991 - Legea fondului  funciar  si ale  legii nr.1/2000 cu  modificarile si completarile ulterioare li s-au constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau oricare alte documente de punere in posesie chiar daca nu este necesar titlu de proprietate.

3.      Impozitul pe terenul situat in intravilan se calculeaza in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe zone, conform tabelului nr.1.

Tabel nr.1

IMPOZITUL  PE  TERENURILE  SITUATE  ÎN  INTRAVILAN

apartinand persoanelor fizice

-lei/m² -

Zona în

cadrul localităţii

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT PT. 2002

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT CONFORM O.G. 36/2002

NIVELUL IMPOZITULUI PROPUS PENTRU ANUL 2003

A

3.250

4.900

4.900

B

2.200

3.700

3.700

C

1.300

2.500

2.500

D

650

1.200

1.200

 

4.      Impozitul pe teren situat in extravilan se calculeaza in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de folosinta, conform tabelului nr.2

 

           Tabel nr.2

IMPOZITUL  PE  TERENURILE  SITUATE  ÎN  EXTRAVILAN

apartinand persoanelor fizice

- lei/m² -

Zona / Categorie de folosinta

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT

PT. 2002

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT CONFORM O.G. 36/2002

NIVELUL IMPOZITULUI PROPUS PENTRU ANUL 2003

Zona I, a II-a, a III-a, a IV-a

Zona I

Zona

a II-a

Zona

a III-a

Zona a IV-a

Zona I

Zona

a II-a

Zona

a III-a

Zona a IV-a

Terenuri cu construcţii*)

-

10

9

8

7

50

45

40

35

Arabil

-

15

12

10

8

75

60

50

40

Păşuni

-

12

10

8

6

60

50

40

30

Fâneţe

-

12

10

8

6

60

50

40

30

Vii

-

25

20

15

10

125

100

75

50

Livezi

-

30

25

20

15

150

125

100

75

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

-

15

12

10

8

75

60

50

40

Terenuri cu ape

-

8

6

4

x

40

30

40

x

Drumuri si cai ferate

-

x

x

x

x

x

x

x

x

Terenuri neproductive

-

x

x

x

x

x

x

x

x

               

Nota:

 • Avand in vedere prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national si anexa nr.2 (nota) a O.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 5,00 corespunzator rangului I al localitatii  stabilit pentru municipiul Ploiesti.
 • *) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor

 

Se acorda facilitati fiscale pentru urmatoarele categorii de persoane:

a)      scutire de la plata impozitului pe teren pentru persoane fizice nevazatoare;

b)      scutire de la plata impozitului pe teren datorat pentru veteranii de razboi si persoanele fizice prevazute la art.1 din Decretul-Lege nr.118/1990, vaduve de razboi si vaduve nerecasatorite ale veteranilor de razboi si persoanelor beneficiare ale Legii nr.42/1990 privind cinstirea memoriei eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora precum si ranitilor din timpul Revolutiei din decembrie 1989;

c)      scutire de la plata impozitului pe teren datorat pentru orfani aflati in evidenta autoritatii tutelare;

d)      scutire 75% din impozitul pe teren datorat pentru persoane  handicapate  gradul I conform Legii nr.53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate;

e)      scutire 50% din impozitul pe teren datorat pentru persoane  handicapate  gradul II conform Legii nr.53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate;

f)       scutire 50% din impozitul pe teren datorat pentru persoane fizice beneficiare ale Legii  nr.nr.416/2001 privind venitul minim garantat si ale Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social ;

 

5.      Scutirea prevazuta la literele a), b), d) si e) se acorda pe baza cererii beneficiarilor depusa o singura data, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare.

6.      Scutirea prevazuta la litera c) se acorda persoanelor in baza evidentei pusa la dispozitie de catre Directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti.

7.      Scutirea prevazuta la litera f) se acorda pe baza cerererii beneficiarilor si in urma unei anchete sociale efectuata Directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti care va certifica situatia respectiva. Pentru a beneficia de scutire pe intreg  anul 2003 cererile vor fi depuse in cursul lunii decembrie 2002, in caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza depun cerere.

8.      Scutirea de la plata impozitului pe teren se acorda numai pentru terenul situat la adresa de domiciliu a contribuabililor. In cazul in care contribuabilii detin in indiviziune acest teren, scutirea se acorda proportional cu cota detinuta.

9.      Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de 10%.

 

B. Impozitul si taxa  pe teren datorat de persoane juridice

 

        B 1. Impozitul si taxa pe teren datorat de persoane juridice

 

1.      Impozitul pe teren in cazul persoanelor juridice se datoreaza de catre acele entitati reprezentate de persoanelor fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati. Acestea sunt:

a.       comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de codul comercial si care nu sunt asimilate persoanelor fizice (regii autonome, societati si companii nationale, societati bancare, societati comerciale care se organizeaza si desfasoara activitati specifice productiei, prestarilor de servicii, desfacerea produselor sau altor activitati economice, cooperative mestesugaresti de consum sau de credit sau alte entitati juridice care fac fapte de comert);

b.      sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei apartinand persoanelor fizice sau juridice straine;

c.       organizatii politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutii publice, asociatii, fundatii, federatii si altele asemenea ( in aceasta categorie se cuprind numai acele unitati care apartin persoanelor juridice care desfasoara activitati prevazute la litera a);

d.      cultele religioase si unitatile locale ale acestora (asezamintele, asociatiile, ordinele si congregatiile prevazute in statutele de organizare si functionare  numai daca au elemente constitutive de persoane juridice).

2.      Impozitul pe teren este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.

3.      Impozitul pe teren se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza O.G. nr.36/2002 si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

4.      Impozitul pe terenul situat in intravilan se calculeaza in suma fixa, pe metru patrat de teren, diferentiat pe zone, conform tabelului nr.3.

 

Tabel nr.3

IMPOZITUL  PE  TERENURILE  SITUATE  ÎN  INTRAVILAN

apartinand persoanelor juridice

- lei/m² -

Zona în cadrul localităţii

NIVELUL IMPOZITULUI PT. 2002

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT CONFORM O.G. 36/2002

NIVELUL IMPOZITULUI PROPUS PENTRU ANUL 2003

A

4.900

4.900

4.900

B

3.400

3.700

3.700

C

2.000

2.500

2.500

D

1.000

1.200

1.200

 

5.      Impozitul pe teren situat in extravilan se calculeaza in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de folosinta, conform tabelului nr.4.

     

Tabel nr.4

IMPOZITUL  PE  TERENURILE  SITUATE  ÎN  EXTRAVILAN

apartinand persoanelor juridice

- lei/m² -

Zona / Categorie de folosinta

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT

PT. 2002

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT CONFORM O.G. 36/2002

NIVELUL IMPOZITULUI PROPUS PENTRU ANUL 2003

Zona I, a II-a, a III-a, a IV-a

Zona I

Zona

a II-a

Zona

a III-a

Zona a IV-a

Zona I

Zona

a II-a

Zona

a III-a

Zona a IV-a

Terenuri cu construcţii*)

-

10

9

8

7

50

45

40

35

Arabil

-

15

12

10

8

75

60

50

40

Păşuni

-

12

10

8

6

60

50

40

30

Fâneţe

-

12

10

8

6

60

50

40

30

Vii

-

25

20

15

10

125

100

75

50

Livezi

-

30

25

20

15

150

125

100

75

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

-

15

12

10

8

75

60

50

40

Terenuri cu ape

-

8

6

4

x

40

30

40

x

Drumuri si cai ferate

-

x

x

x

x

x

x

x

x

Terenuri neproductive

-

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Nota:

§         Avand in vedere prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national si anexa nr.2 (nota) a O.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 5,00 corespunzator rangului I al localitatii  stabilit pentru municipiul Ploiesti.

§         *) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.

 

       B 2.  TAXA PE TEREN

 

1.      Taxa pe teren se calculeaza de catre persoanele juridice care depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului 2003.

2.      Taxa pe teren se datoreaza pentru terenurile proprietate publica si privata a municipiului Ploiesti care se afla in administrarea sau folosinta regiilor autonome, societatilor comerciale sau a altor persoane juridice si care sunt utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura.

3.      Taxa se datoreaza si pentru terenurile care nu au fost transmise in administrare sau in folosinta dar care sunt folosite de catre regii autonome, societati comerciale sau alte persoane juridice in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura.

4.      Taxa pe teren se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza O.G. nr.36/2002 si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.Declaratia de impunere va fi insotita obligatoriu si de copia actului prin care se face dovada acordului Primariei cu privire la administrarea sau folosinta terenurilor respective. In cazul in care pe terenurile date in administrare sau folosinta sunt amplasate cladiri, din suprafata de teren care se afla in administrare sau folosinta nu se scade suprafata construita la sol a cladirilor.

5.      Pentru neplata la termen a taxei pe teren se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform dispozitiilor legale.

6.      Pentru terenurile proprietate publica si privata a municipiului Ploiesti, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, societatilor comerciale si a altor persoane juridice si care sunt utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, se datoreaza taxa pe teren in aceleasi conditii ca si impozitul pe teren, conform tabelului nr.3 de la pct.B din prezenta hotarare.

7.      Pentru terenurile ocupate de drumuri si cai ferate proprietate publica si privata a municipiului Ploiesti, aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome societatilor comerciale si a altor persoane juridice datoreaza taxa pe teren diferentiat in lei/km conform tabelului nr.8.                                                                                                 

Tabelul nr.8

Categorie

Taxa stabilita conform O.G. nr.36/2002

(lei/km)

Taxa propusa

ptr. anul 2003

(lei/km)

            - Drumuri

            - Cai ferate normale

            - Cai ferate inguste

200.000

390.000

200.000

200.000

390.000

200.000

    

8.      Sunt scutite de la plata impozitului sau taxei pe teren, unitatile de transport feroviar care efectueaza transport feroviar public.

9.      In cazul in care unitatile de transport feroviar efectueaza transport feroviar in interes propriu datoreaza impozitul sau taxa pe teren conform prezentei hotarari.

 

Anexa nr. 3

 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

PENTRU  PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE

 

1.      Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza de catre contribuabili persoane fizice si persoane juridice pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, pentru remorci, semiremorci si rulote si pentru vehicule lente, diferentiat pentru fiecare categorie in parte.

2.      Taxa asupra mijloacelor de transport este anuala si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport in parte sau pentru fiecare 500 cm³ sau fractiune din acestia.

3.      Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste pe baza declaratiei de impunere depusa de contribuabili la Directia Fiscala si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

4.      Pentru neplata la termen a taxei asupra mijloacelor de transport se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere conform prevederilor legale.

5.      Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza de catre proprietari, mostenitorii aflati in indiviziune.

 

A.     Taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice

 

1.      Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste in suma fixa pentru fiecare 500 cm³ sau fractiune din acestia si pentru fiecare tip de mijloc de transport in parte, conform tabelului nr.1.

Tabel nr.1

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE  STABILITE

PT. 2002

NIVELURILE  STABILITE CONFORM  O.G.36/2002

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2003

- lei/an/500 cm³ sau  fracţiune  -

- lei/an/500 cm³ sau  fracţiune  -

- lei/an/500 cm³ sau  fracţiune  -

Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică:

a)       autoturisme cu capacitatea cilindrică

 de până la 2.000 cm³, inclusiv

66.000

58.000

58.000

b)       autoturisme cu capacitatea cilindrică

 de peste 2.000 cm³

66.000

72.000

72.000

c) autobuze, autocare, microbuze

133.000

117.000

117.000

d) autovehicule de până la 12 tone, inclusiv

-

126.000

126.000

e) tractoare înmatriculate

88.000

78.000

78.000

f) motociclete, motorete şi scutere

22.200

29.000

29.000

 

2.      Taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone este anuala si se stabileste in suma fixa in lei/an/autovehicul diferentiat in functie de numarul axelor si masa totala maxima autorizata inscrisa in cartea de identitate, conform tabelului nr.2.

 

Tabel nr. 2

Pentru autovehicule de transport  marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală

 maximă autorizată (în tone)

Nivel stabilit pt. 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G.36/2002

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2003

Taxa – lei/an/autovehicul

Taxa – lei/an/autovehicul -

Taxa - lei/an/autovehicul -

 

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu două axe şi cu masa

x

x

x

x

x

    a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

-

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.100.000

    b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

-

1.100.000

1.200.000

1.100.000

1.200.000

    c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

-

1.200.000

1.400.000

1.200.000

1.400.000

    d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

-

1.400.000

2.800.000

1.400.000

2.800.000

2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa

x

x

x

x

x

    a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

-

1.100.000

1.200.000

1.100.000

1.200.000

    b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

-

1.200.000

1.300.000

1.200.000

1.300.000

    c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

-

1.300.000

1.600.000

1.300.000

1.600.000

    d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

-

1.600.000

2.500.000

1.600.000

2.500.000

    e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

2.500.000

3.800.000

2.500.000

3.800.000

    f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

-

2.500.000

3.800.000

2.500.000

3.800.000

3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa

x

x

x

x

x

   a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

1.600.000

1.700.000

1.600.000

1.700.000

   b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

-

1.700.000

2.500.000

1.700.000

2.500.000

   c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

-

2.500.000

4.000.000

2.500.000

4.000.000

   d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

-

4.000.000

6.000.000

4.000.000

6.000.000

   e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

-

4.000.000

6.000.000

4.000.000

6.000.000

 

3.      Taxa pentru combinatia de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, este anuala si se stabileste in suma fixa in lei/an/autovehicul diferentiat in functie de numarul axelor si masa totala maxima autorizata inscrisa in cartea de identitate, conform tabelului nr.3.

                                                                              

Tabel nr. 3

Pentru combinaţi de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport masă totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată (în tone)

Nivelurile stabilite  pt. 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G.36/2002

NIVELURILE  PROPUSE PENTRU ANUL 2003

Taxa - lei/an/autovehicul

Taxa - lei/an/autovehicul -

Taxa - lei/an/autovehicul -

 

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

   a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

-

1.000.000

1.100.000

1.500.000

1.650.000

   b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

-

1.100.000

1.200.000

1.650.000

1.800.000

   c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

-

1.200.000

1.300.000

1.800.000

1.950.000

   d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

-

1.300.000

1.400.000

1.950.000

2.100.000

   e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

-

1.400.000

1.500.000

2.100.000

2.250.000

   f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

-

1.500.000

1.600.000

2.250.000

2.400.000

   g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

1.600.000

2.000.000

2.400.000

3.000.000

   h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t

-

2.000.000

3.400.000

3.000.000

5.100.000

2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

   a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

1.200.000

1.300.000

1.800.000

1.950.000

   b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

-

1.300.000

1.600.000

1.950.000

2.400.000

   c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

-

1.600.000

2.000.000

2.400.000

3.000.000

   d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

-

2.000.000

2.300.000

3.000.000

3.450.000

   e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

-

2.300.000

3.700.000

3.450.000

5.550.000

   f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

-

3.700.000

5.200.000

5.550.000

7.800.000

   g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

-

5.200.000

7.900.000

7.800.000

11.850.000

   h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

5.200.000

7.900.000

7.800.000

11.850.000

3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

4.200.000

5.700.000

6.300.000

8.550.000

    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

-

5.700.000

8.000.000

8.550.000

12.000.000

4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

3.500.000

5.000.000

5.250.000

7.500.000

    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

-

5.000.000

7.000.000

7.500.000

10.500.000

    c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

-

7.000.000

7.900.000

10.500.000

11.850.000

5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

2.800.000

3.100.000

4.200.000

4.650.000

    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

-

3.100.000

3.700.000

4.650.000

5.550.000

    c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

-

3.700.000

7.500.000

5.550.000

11.250.000

 

4.      Taxa pentru remorci, semiremorci si rulote se stabileste in suma fixa in lei/an, diferentiat in functie de capacitatea acestora conform tabelului nr.4.

Tabel nr.4

Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

 

Capacitatea

NIVELURILE STABILITE PT. 2002

NIVELURILE PREVĂZUTE

DE  O.G.36/2003

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2003

Taxa - lei/an -

Taxa - lei/an -

Taxa - lei/an -

1. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

x

x

x

    a) până la o tonă inclusiv  

66.000

59.000

59.000

    b) între 1 şi 3 tone inclusiv

223.000

194.000

194.000

    c) între 3 şi 5 tone inclusiv

335.000

292.000

292.000

    d) peste 5 tone

425.000

370.000

370.000

2. Pentru mijloace de transport pe apă:

x

x

x

a)       luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz

 şi agrement personal  

7.000

100.000

100.000

    b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri

52.000

300.000

300.000

    c) bărci cu motor

223.000

600.000

600.000

    d) bacuri, poduri plutitoare

112.000

5.000.000

5.000.000

    e) şalupe

447.000

3.000.000

3.000.000

    f) iahturi

3.738.000

15.000.000

15.000.000

    g) remorchere şi împingătoare:

x

x

x

             g.1. până la 500 CP

-

3.000.000

3.000.000

             g.2. între 501 şi 2.000 CP

-

5.000.000

5.000.000

             g.3. între 2.001 şi 4.000 CP

-

8.000.000

8.000.000

             g.4. peste 4.000 CP

-

12.000.000

12.000.000

    h) vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune

 din  aceasta

372.000

1.000.000

1.000.000

i)ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie

de capacitatea de încărcare:  

x

x

x

             i.1. până la 1.500 tone inclusiv

-

1.000.000

1.000.000

             i.2. între 1.5001 şi 3.000 tone inclusiv

-

1.500.000

1.500.000

             i.3. peste 3.000 tone

-

2.500.000

2.500.000

 

B.     Taxa auto asupra mijloacelor de transport pentru persoane juridice

 

1.      Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste in suma fixa pentru fiecare 500 cm³ sau fractiune din acestia si pentru fiecare tip de mijloc de transport in parte, conform tabelului nr.5.

Tabel nr.5

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE  STABILITE

PT. 2002

NIVELURILE  STABILITE CONFORM  O.G.36/2002

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2003

- lei/an/500 cm³ sau  fracţiune  -

- lei/an/500 cm³ sau  fracţiune  -

- lei/an/500 cm³ sau  fracţiune  -

Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanică:

a)       autoturisme cu capacitatea cilindrică

 de până la 2.000 cm³, inclusiv

66.000

58.000

58.000

b)autoturisme cu capacitatea cilindrică

 de peste 2.000 cm³

66.000

72.000

72.000

c) autobuze, autocare, microbuze

133.000

117.000

117.000

d) autovehicule de până la 12 tone, inclusiv

-

126.000

126.000

e) tractoare înmatriculate

88.000

78.000

78.000

f) motociclete, motorete şi scutere

22.200

29.000

29.000

 

2.      Taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone este anuala si se stabileste in suma fixa in lei/an/autovehicul diferentiat in functie de numarul axelor si masa totala maxima autorizata inscrisa in cartea de identitate, conform tabelului nr.6.

 

Tabel nr. 6

Pentru autovehicule de transport  marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală

 maximă autorizată (în tone)

Nivel stabilit pt.2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G.36/2002

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2003

Taxa – lei/an/autovehicul

Taxa – lei/an/autovehicul -

Taxa - lei/an/autovehicul -

 

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu două axe şi cu masa

x

x

x

x

x

    a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

-

1.000.000

1.100.000

1.000.000

1.100.000

    b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

-

1.100.000

1.200.000

1.100.000

1.200.000

    c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

-

1.200.000

1.400.000

1.200.000

1.400.000

    d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

-

1.400.000

2.800.000

1.400.000

2.800.000

2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa

x

x

x

x

x

    a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

-

1.100.000

1.200.000

1.100.000

1.200.000

    b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

-

1.200.000

1.300.000

1.200.000

1.300.000

    c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

-

1.300.000

1.600.000

1.300.000

1.600.000

    d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

-

1.600.000

2.500.000

1.600.000

2.500.000

    e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

2.500.000

3.800.000

2.500.000

3.800.000

    f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

-

2.500.000

3.800.000

2.500.000

3.800.000

3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa

-

x

x

x

x

   a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

1.600.000

1.700.000

1.600.000

1.700.000

   b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

-

1.700.000

2.500.000

1.700.000

2.500.000

   c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

-

2.500.000

4.000.000

2.500.000

4.000.000

   d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

-

4.000.000

6.000.000

4.000.000

6.000.000

   e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

-

4.000.000

6.000.000

4.000.000

6.000.000

 

3.      Taxa pentru combinatia de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, este anuala si se stabileste in suma fixa in lei/an/autovehicul diferentiat in functie de numarul axelor si masa totala maxima autorizata inscrisa in cartea de identitate, conform tabelului nr.7.

 

Tabel nr. 7

Pentru combinaţi de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport masă totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală

maximă autorizată (în tone)

Nivelurile stabilite  pt. 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G.36/2002

NIVELURILE  PROPUSE PENTRU ANUL 2003

Taxa - lei/an/autovehicul

Taxa - lei/an/autovehicul -

Taxa - lei/an/autovehicul -

 

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

   a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

-

1.000.000

1.100.000

1.500.000

1.650.000

   b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

-

1.100.000

1.200.000

1.650.000

1.800.000

   c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

-

1.200.000

1.300.000

1.800.000

1.950.000

   d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

-

1.300.000

1.400.000

1.950.000

2.100.000

   e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

-

1.400.000

1.500.000

2.100.000

2.250.000

   f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

-

1.500.000

1.600.000

2.250.000

2.400.000

   g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

1.600.000

2.000.000

2.400.000

3.000.000

   h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t

-

2.000.000

3.400.000

3.000.000

5.100.000

2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

   a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

-

1.200.000

1.300.000

1.800.000

1.950.000

   b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

-

1.300.000

1.600.000

1.950.000

2.400.000

   c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

-

1.600.000

2.000.000

2.400.000

3.000.000

   d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

-

2.000.000

2.300.000

3.000.000

3.450.000

   e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

-

2.300.000

3.700.000

3.450.000

5.550.000

   f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

-

3.700.000

5.200.000

5.550.000

7.800.000

   g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

-

5.200.000

7.900.000

7.800.000

11.850.000

   h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

5.200.000

7.900.000

7.800.000

11.850.000

3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

4.200.000

5.700.000

6.300.000

8.550.000

    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

-

5.700.000

8.000.000

8.550.000

12.000.000

4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

3.500.000

5.000.000

5.250.000

7.500.000

    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

-

5.000.000

7.000.000

7.500.000

10.500.000

    c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

-

7.000.000

7.900.000

10.500.000

11.850.000

5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:

x

x

x

x

x

    a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

-

2.800.000

3.100.000

4.200.000

4.650.000

    b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

-

3.100.000

3.700.000

4.650.000

5.550.000

    c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

-

3.700.000

7.500.000

5.550.000

11.250.000

     

4.      Taxa pentru remorci, semiremorci si rulote se stabileste in suma fixa in lei/an, diferentiat in functie de capacitatea acestora conform tabelului nr.8.

Tabel nr.8

Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

 

 

Capacitatea

NIVELURILE STABILITE PT. 2002

NIVELURILE PREVĂZUTE

DE  O.G.36/2003

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2003

 

Taxa - lei/an -

Taxa - lei/an -

Taxa - lei/an -

 

1. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:

x

x

x

 

    a) până la o tonă inclusiv  

66.000

59.000

59.000

 

    b) între 1 şi 3 tone inclusiv

223.000

194.000

194.000

 

    c) între 3 şi 5 tone inclusiv

335.000

292.000

292.000

 

    d) peste 5 tone

425.000

370.000

370.000

 

2. Pentru mijloace de transport pe apă:

x

x

x

 

b)       luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz

 şi agrement personal  

7.000

100.000

100.000

 

    b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri

52.000

300.000

300.000

 

    c) bărci cu motor

223.000

600.000

600.000

 

    d) bacuri, poduri plutitoare

112.000

5.000.000

5.000.000

 

    e) şalupe

447.000

3.000.000

3.000.000

 

    f) iahturi

3.738.000

15.000.000

15.000.000

 

    g) remorchere şi împingătoare:

1.495.000

x

x

 

             g.1. până la 500 CP

-

3.000.000

3.000.000

 

             g.2. între 501 şi 2.000 CP

-

5.000.000

5.000.000

 

             g.3. între 2.001 şi 4.000 CP

-

8.000.000

8.000.000

 

             g.4. peste 4.000 CP

-

12.000.000

12.000.000

 

    h) vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune

 din  aceasta

372.000

1.000.000

1.000.000

i)ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie

de capacitatea de încărcare:  

x

x

x

             i.1. până la 1.500 tone inclusiv

-

1.000.000

1.000.000

             i.2. între 1.5001 şi 3.000 tone inclusiv

-

1.500.000

1.500.000

             i.3. peste 3.000 tone

-

2.500.000

2.500.000

 

5.      Autovehiculele destinate transportului de persoane si transportului de bunuri de pana la 12 tone inclusiv, sunt asimilate cu autovehiculele de pana la 12 tone, iar taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste la fel ca la acestea.

6.      Autovehiculele destinate transportului de persoane si transportului de bunuri de peste 12 tone, sunt asimilate cu autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 sau cu combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, iar taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste la fel ca acestea.

7.      Pentru automobilele mixte, automobilele specializate sau autospecializate taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de caracteristicile acestora la fel ca la autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

 

      C.Taxa asupra vehiculelor lente pentru persoane fizice si persoane juridice

 

1.      Taxa asupra vehiculelor lente se stabileste difrentiat pentru fiecare vehicul lent conform tabelului nr.9.                                                                                                                                                               

 

Tabel nr.9            

 

Denumire vehicul lent

 

Nivelurile stabilite pt. 2002

-lei/an/vehicul-

Nivelurile stabilite cf. O.G.36/2002

-lei/an/vehicul-

Nivelurile propuse pentru 2003

-lei/an/vehicul-

1. Autocositoare
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
3. Autogreder
4. Autoscreper
5. Autostivuitor
6. Buldozer pe pneuri
7. Combină agricolă pentru recoltat

cereale sau furaje
8. Compactor autopropulsat
9. Electrocar cu echipamente: sudură,

grup electrogen, pompă etc.
10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
12. Excavator pe pneuri
13. Freză autopropulsată pentru canale
14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
15. Freză rutieră
16. Încărcător cu o cupă pe pneuri
17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
18. Macara cu greifer
19. Macara mobilă pe pneuri
20. Macara turn autopropulsată
21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
25. Maşină autopropulsată pentru forat
26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
27. Plug de zăpadă autopropulsat
28. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
29. Tractor pe pneuri
30. Troliu autopropulsat

31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă
33. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
35. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

 

26.000-260.000

26.000-260.000

 

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

 

26.000-260.000

 

26.000-260.000

 

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

 

26.000-260.000

 

26.000-260.000

26.000-260.000

26.000-260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

 

260.000

260.000

 

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

 

260.000

 

260.000

 

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

 

260.000

 

260.000

260.000

260.000

 

2.      Persoanele fizice sau juridie au obligatia de a depune declaratia pentru vehicule lente in vederea stabilirii taxei, pana la data de 31 ianuarie 2003 pentru vehiculele lente aflate in proprietate la data de 31 decembrie 2002 si in termen de 30 de zile de la data dobandirii pentru vehiculele lente dobandite incepand cu  data de 01 ianuarie2003.

3.      Taxa calculata pentru vehicule lente aflate in proprietate pana la data de 31 decembrie 2002 se achita in intregime pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2003.

4.      In cazul in care se dobandesc vehicule lente dupa data de 01 ianuarie 2003 taxa se stabileste proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului si se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii. 

5.      Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun se depun in termen de 30 zile de la data dobandirii acestora, la Directia Fiscala, de catre  contribuabilii care isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru in municipiul Ploiesti.

6.      In cazul in care intervin schimbari care conduc la modificarea taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.

7.      Pentru persoane fizice taxa asupra mijloacelor de transport pentru anul 2003 se calculeaza de catre compartimentul de specialitate din cadrul Directiei Fiscale, iar pentru persoane juridice taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza de catre acestia pe baza declaratiei de impunere  care trebuie  depusa la Directia Fiscala pana la 31 ianuarie 2003.

8.      Obligatia de a depune declaratia de impunere revine si contribuabililor care sunt scutiti de la plata acestei taxe conform prevederilor legale.

9.      Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se face cu data de intai a lunii in care contribuabilii interesati prezinta documente prevazute de lege prin care atesta aceasta situatie.

10.  Pentru mijloacele de transport auto dobandite in strainatate data dobandirii este data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document  cu referire la mijlocul de transport in cauza.

11.  Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii cand a aparut instrainarea sau cand mijloacele de transport sunt scoase din functiune pe baza documentelor care atesta aceasta situatie.

12.  Instrainarea are loc la data transferului de proprietate in conditiile si modalitatile prevazute de lege sau in cazul furtului mijlocului de transport, respectiv in baza adeverintei eliberate cu ocazia inregistrarii acestuia la autoritatea competenta (daca bunul furat nu poate fi recuperat, scaderea taxei asupra mijloacelor de transport se face definitiv, iar daca acesta a fost restituit proprietarului pana la data restituirii).

13.  Conform H.G. nr.610/1992 privind cartea de identitate a vehiculelor, dreptul de proprietate este atestat de cartea de identitate cu ocazia declararii la Directia Fiscala a mijlocului de transport.

14.  Contribuabilii persoane fizice si juridice au obligatia sa depuna fotocopii de pe cartea de identitate precum si in original, contractul de vanzare-cumparare sub semnatura privata, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor,etc),  hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar.

15.  Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractului de leasing sau obiectul contractului de inchiriere, taxa se datoreaza de catre proprietar.

16.  Pentru contractele de leasing in cazul cand proprietarii sunt persoane juridice straine, iar beneficiari persoane fizice sau juridice  ramane, taxa se datoreaza de catre persoane fizice sau juridice romane.

17.  In cazul contribuabililor care au ca obiect de activitate productia sau comertul cu mijloace de transport, iar acele mijloace sunt inregistrate in contabilitatea acestora ca stocuri, nu au obligatia declararii si achitarii taxei asupra mijloacelor de transport.

           

Anexa nr. 4

 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR

 

         A. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

 

 1. Taxele prevazute in domeniul constructiilor se stabilesc in functie de valoarea acestora sau a instalatiilor,  de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.1.

 

                                                                                                                                                     Tabel nr.1

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie

 de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa

terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE STABILITE PT. 2002

NIVELURILE STABILITE CONFORM O.G.36/2002

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2003

- lei/m² -

- lei/m² -

- lei/m² -

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:

 

x

x

x

      1.1. în mediul urban:

x

x

x

            a) până la 150 m² inclusiv

39.000

25.000 – 35.000

35.000

            b) între 151 şi 250 m² inclusiv

52.000

37.000 – 47.000

47.000

            c) între 251 şi 500 m² inclusiv

65.000

48.000 – 60.000

60.000

            d) între 501 şi 750 m² inclusiv

78.000

61.000 – 72.000             

72.000             

            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv

98.000

73.000 – 85.000

85.000

            f) peste 1.000 m²

98.000+130 lei/mp

85.000+130 lei/ m²

pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m²

85.000+130 lei/ m²

pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m²

2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m² este cuprinsă între:

52.000

37.000 – 48.000

48.000

3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este:

52.000

48.000

48.000

4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată  pentru fiecare instalaţie este cuprinsă între:

78.000

48.000 – 73.000

73.000

5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor  judeţene, taxa datorată este cuprinsă între:

419.000

100.000 – 364.000

364.000

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxa datorată este cuprinsă între:

65.000

48.000 – 61.000

61.000

     

2.      Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile- organizare santier-, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor.

3.      Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri taxa datorata este de 25 din valoarea autorizata a lucrarii sau constructiei.

4.      Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supuse demolarii.

5.      Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.

6.      Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, iar pentru cladirile cu destinatia de locuinta taxa se reduce cu 50%. Reducerea de 50% se aplica persoanelor fizice si pentru anexele gospodaresti (grajduri, patule, magazii, hambare pentru cereale, sure, fanarii, remize, soproane, garaje).

<