Hotărârea nr. 254/2002

Hotararea nr. 254 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului “Public Proiect” pe anul 2002

HOTARAREA Nr. 254

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului “PUBLIC PROIECT” pe anul 2002

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul Directiei Economice privind necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public “Public Proiect”;

avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legea 189/1998 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public “Public Proiect” pe anul 2002, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public “Public Proiect” se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1

RECTIFICARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2002

 

                                                                                        MII LEI

Nr.

crt

DENUMIRE

2002 program aprobat

Buget 2002

Rectificat

influente

1.

Venituri totale(A+B)

6.300.000

5.660.000

-640.000

2.

A. Venituri curente

1.200.000

1.200.000

 

3.

Venituri din activitatea extrabugetara

1.200.000

1.200.000

 

4.

B. Alocatii bugetare

5.100.000

4.460.000

-640.000

5.

Alocatii proiecte lucrari publice

2.000.000

2.000.000

-

6.

Subventii

3.100.000

2.460.000

-640.000

7.

Cheltuieli totale(A+B)

6.300.000

5.660.000

-640.000

8.

A. Cheltuieli curente(I+II)

5.400.000

4.825.000

-575.000

9.

TITLUL I

02. Cheltuieli de personal

3.820.000

3.600.000

-220.000

10.

10. Cheltuieli cu salariile

2.822.000

2.604.000

-218.000

11.

10.01 Salarii de baza

2.173.000

2.000.000

-173.000

12.

10.02 Salarii de merit

50.000

42.000

-8.000

13.

10.03 Indemnizatii de conducere

158.000

131.000

-27.000

14.

10.04 Spor de vechime

317.000

255.000

-62.000

15.

10.05 Spor conditii de munca

 

 

 

16.

10.06 Salarii platite cu ora

 

 

 

17.

10.07 Fond premiere

100.000

106.000

+6.000

18.

10.08 Alte drepturi salariale

 

60.000

+60.000

19.

10.09 Conventii civile

24.000

10.000

-14.000

20.

11. CAS

638.000

608.000

-30.000

21.

12. Somaj

138.000

131.000

-7.000

22.

13. Sanatate

193.000

183.000

-10.000

23.

14. Deplasari, detasari

29.000

74.000

+45.000

24.

15.Hrana

 

 

 

25.

15.03 Tichete de masa

 

 

 

26.

TITLUL II

20. Cheltuieli materiale si  de servicii

 

1.580.000

 

1.225.000

 

-355.000

27.

24. Cheltuieli intret. si gospod.

580.000

510.000

-70.000

28.

24.01 Incalzire

30.000

30.000

 

29.

24.02 Iluminat

90.000

90.000

 

30.

24.03 Apa canal

9.000

9.000

 

31.

24.04 Posta, telefon, fax

95.000

100.000

-5.000

32.

24.05 Furnituri birou

100.000

75.000

 -25.000

33.

24.06 Materiale pt.curatenie

16.000

6.000

-10.000

34.

24.07 Alte materiale si prestari servicii

240.000

200.000

-40.000

35.

25. Materiale si prestari servicii cu caracter functional

600.000

350.000

-250.000

36.

25.01Materiale

100.000

50.000

-50.000

37.

25.02 Prestari servicii

350.000

250.000

-100.000

38.

25.03 Avize,acorduri

150.000

50.000

-100.000

38.

26. Obiecte de inventar si echipament

200.000

200.000

 

39.

26.02 Echipament

 

 

 

40.

26.03 Alte obiecte de inventar

200.000

200.000

 

41.

27. Reparatii curente

100.000

85.000

-15.000

42.

28. Reparatii capitale

 

 

 

43.

29. Carti si publicatii

40.000

40.000

 

44.

30. Alte chelt.

60.000

40.000

-20.000

45.

30.01 Calificari, perfectionari

45.000

25.000

-20.000

46.

30.02 Protocol

4.000

4.000

 

47.

30.03 Protectia muncii

 

11.000

+11.000

48.

30.07 Alte cheltuieli conform legii

11.000

 

-11.000

49.

TITLUL VII

900.000

835.000

-65.000

50.

B.70. Cheltuieli de capital

900.000

835.000

-65.000