Hotărârea nr. 253/2002

Hotararea nr. 253 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de culturã a municipiului Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 253

privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de Culturã a municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice  privind necesitatea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de Culturã Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001, legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998, legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de culturã a municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Casei de culturã a municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire a prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil-Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa 1

 

BUGET RECTIFICAT

 

Buget rectificat aprobat prin Hotărârea nr.105 / 28.06.2002

Influenţe (mii lei)

Buget rectificat

(mii lei)

Cap.

Sub-cap.

Art.

Denumire

capitol şi subcapitol

Program 2002

-mii lei-

 

 

 

VENITURI TOTALE

3.200.000

-716.000

2.484.000

 

 

 

Veniturisubvenţie

3.000.000

-726.000

2.274.000

 

 

 

Venituri proprii

200.000

+10.000

210.000

 

 

 

CHELTU-IELI (A + B+ C)

3.200.000

-716.000

2.484.000

59.03

04

A + B

Cheltuieli curente

3.000.000

-516.000

2.484.000

59.03

04

A

Cheltuieli de personal

1.734.000

-602.000

1.132.000

 

 

10

Cheltuieli salariale

1.304.000

-431.000

873.000

 

 

10-01

Salarii de bază

750.000

-280.000

470.000

 

 

10-02

Salarii de merit

12.000

-5.000

7.000

 

 

10-03

Indemnizaţie de conducere

84.000

-35.000

49.000

 

 

10-04

Spor de vechime

108.000

-44.000

64.000

 

 

10-05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

 

10-06

Salarii pentru ore suplimen-tare

 

 

 

 

 

10-07

Fond de premii

130.000

-87.000

43.000

 

 

10-09

Convenţii civile

220.000

+20.000

240.000

59.03

 

11

Cheltuieli pentru asigurări sociale

250.000

-105.000

145.000

 

 

12

Cheltuieli pentru şomaj

60.000

-28.000

32.000

 

 

13

Deplasări, detaşări, transferări

40.000

-19.000

21.000

 

 

13.01

Deplasări, detaşări, transferări în ţară

10.000

-9.000

1.000

 

 

13.02

Deplasări în străinătate

30.000

-10.000

20.000

59.03

 

14

CASS

80.000

-19.000

61.000

 

 

B

Cheltuieli materiale şi servicii

1.266.000

 

+86.000

1.352.000

 

 

24

Cheltuieli pentru întreţinere şi

gospodărire

646.000

 

+62.000

708.000

 

 

24-01

Încălzit

138.000

+12.000

150.000

 

 

24-02

Iluminat

40.000

 

40.000

 

 

24-03

Apă, canal, salubritate

12.000

 

12.000

 

 

24-04

Poştă, telefon, telex

100.000

-20.000

80.000

 

 

24-05

Furnituri de birou

20.000

 

20.000

 

 

24-06

Materiale pentru curăţenie

6.000

 

6.000

 

 

24-07

Alte materiale şi prestări servicii

330.000

+70.000

 

400.000

59.03

04

26

Obiecte de mică valoare şi echipament

150.000

 

+30.000

180.000

 

 

26.03

Obiecte de inventar de mică valoare

150.000

+30.000

180.000

59.03

04

29

Cărţi şi publicaţii

20.000

-6.000

14.000

29.03

04

30

Alte cheltuieliacţiuni culturale

450.000

 

450.000

 

 

30.07

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziiţile legale

450.000

 

450.000

70

 

C

 

Cheltuieli de capital

200.000

-200.000

0