Hotărârea nr. 252/2002

Hotararea nr. 252 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 252

privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului „Toma Caragiu  Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului ,,Toma Caragiu ” Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001, legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998, legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului,,Toma Caragiu” Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Teatrului “Toma Caragiu” Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil-Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu