Hotărârea nr. 25/2002

Hotararea nr. 25 Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Reintegrare in mediu a haldei de gunoi existentã - municipiul Ploiesti” – initiat de domnul Primar.

HOTARAREA  Nr. 25

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului de investitii

“Reintegrare in mediu a haldei de gunoi existenta – municipiul Ploiesti”

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice  prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Reintegrare in mediu a haldei de gunoi existenta – municipiul Ploiesti”;

            avand in vedere prevederile art. 16 alin. 5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic

Aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Reintegrare in mediu a haldei de gunoi existenta – municipiul Ploiesti”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu