Hotărârea nr. 247/2002

Hotararea nr. 247 privind solutionarea cererilor de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti si S.C.Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova SA

HOTARAREA Nr. 247

privind solutionarea cererilor de acordare de inlesniri la plata impozitelor,

taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti

si  S.C.Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova S.A.

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a  inlesnirilor la plata formulate de S.C. Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti si  S.C. Turism,  Hoteluri si Restaurante Prahova SA;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite in parte cererea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)    esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a sumei de 79.239.308 lei reprezentand taxa auto si taxa reclama si publicitate restante la 31.12.2001;

b)   amanarea pana la ultimul termen de plata din esalonare a majorarilor si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale in suma totala de 85.602.203 lei, calculate pana la 08.04.2002;

c)    reducerea cu 75%, respectiv cu suma de 64.201.652 lei, din care 60.808.012 lei majorari de intarziere si 3.393.640 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care aceasta a fost acordata.

Art. 2

Respinge cererea SC. Turism Hoteluri si Restaurante Prahova SA de acordare a scutirii de la plata  sumei de 53.892.249 lei reprezentand majorari de intarziere si 2.331.473 lei penalitati de intarziere datorate la data de 08.04.2002 .

Art. 3

Imputerniceste Directia Fiscala  a Primariei municipiului Ploiesti sa incheie cu petentii conventia de acordare a inlesniriilor la plata prin care se vor stabili graficul si conditiile in care se acorda acestea.

Art. 4

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre Hotararea Consiliului Local.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios a  Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu