Hotărârea nr. 244/2002

Hotararea nr. 244 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Construire locuinta S+P+1+M, utilitati si imprejmuire”, str. Marasesti nr. 42, Ploiesti

HOTĂRÂREA Nr. 244

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1+M, UTILITATI SI IMPREJMUIRE” str. Marasesti nr. 42 Ploiesti

           

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare la solicitarea d-nei. Dumitru Ileana Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1+M, UTILITATI SI IMPREJMUIRE” str. Marasesti nr. 42 Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1+M, UTILITATI SI IMPREJMUIRE” str. Marasesti nr. 42 Ploiesti, la solicitarea d-nei. Dumitru Ileana cu conditia respectarii Avizului nr. 103 din 23.10.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1093/26.04.2002 si are suprafata de 339 mp, din care 22 mp sunt indivizi din 110 mp – cale acces..

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu