Hotărârea nr. 239/2002

Hotararea nr. 239 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “amplasare statie distributie carburanti”, str. Democratiei intersectia cu str. Anul 1848, Ploiesti, Variantele A si B

HOTARAREA Nr. 239

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI” str. Democratiei - intersectia cu str. Anul 1848 Ploiesti - Variantele  A si B

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare Planul urbanistic de detaliu “AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, str .Democratiei - intersectia cu str. Anul 1848 Ploiesti, Variantele A si B;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu “AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI”, str. Democratiei - intersectia cu str. Anul 1848, Ploiesti, variantele A si B, cu conditia respectarii Avizului din 23.10.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. La faza obtinerii autorizatiei de construire se va reglementa situatia juridica a ocuparii terenului aferent investitiei mentionate anterior.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu