Hotărârea nr. 237/2002

Hotararea nr. 237 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Construire magazin - parter”, str. Eroilor nr.46, Ploiesti

HOTARAREA Nr. 237

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE MAGAZIN-PARTER”,

str. Eroilor nr. 46 Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare la solicitarea SC COM PRODEX SRL – comuna Plopu, Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE MAGAZIN-PARTER”, str. Eroilor nr.46 Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala:

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE MAGAZIN-PARTER”, str. Eroilor nr. 46 Ploiesti, la solicitarea SC COM PRODEX SRL – comuna Plopu cu conditia respectarii Avizului nr. 86 din 12.09.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD este proprietatea SC COM PRODEX SRL conform contractului de vanzare cumparare 988/1999 si are suprafata de 428,26mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu