Hotărârea nr. 232/2002

Hotararea nr. 232 privind repartizarea de locuinte in municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 232

privind repartizarea de locuinte in municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune repartizarea de locuinte in municipiul Ploiesti si Procesul-verbal al comsiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 11.10.2002;    

            in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/199 republicata si modificata;

            in baza Legii nr. 114/1996, republicata si modificata - Legea locuintei;

            in conformitate Hotararea de Consiliu nr. 342/27.12.2001 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Popa Constanta cu una camera in suprafata de 16.18 mp si dependinte in suprafata de 7.65 mp in str. Sergent Gheorghe Mateescu, bl.42, ap.3.

Art. 2

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Locomotivei nr.6, et.1 ap.7 compusa din doua camere in suprafata de 33.24 mp, dependinte in suprafata de 21.20 mp folosite in exclusivitate si alte dependinte in suprafata de 4.80 mp folosite in comun, d-nei. Sandru Nicoleta domiciliata in Ploiesti str. Lupeni nr.74, cu respectarea art. 2 din Hotararea nr. 308/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Apartamentul este grevat de debite la plata chiriei si intretinerii.

Se modifica in mod corespunzator Hotararea nr. 91/27.05.2002 a Consiliului Local.

Art. 3

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Intrarea Castor bl.G2, ap.34 compusa din trei camere in suprafata de 39.75 mp, dependinte in suprafata de 27.00 mp folosite in exclusivitate d-nei. Arvunescu Georgeta domiciliata in Ploiesti str. Gageni nr.111, bl.118, ap.39, cu respectarea art. 2 din Hotararea nr. 308/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Apartamentul este grevat de debite la plata chiriei si intretinerii.

Art. 4

Imputerniceste directorul general al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contracte de inchiriere, in baza repartitiilor emise de primarul municipiului Ploiesti, persoanelor fizice si juridice amintite la art.1, 2, si 3 din prezenta hotarare.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu