Hotărârea nr. 230/2002

Hotararea nr. 230 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 190/2002, privind infiintarea “Centrului de zi pentru copii prescolari” in municipiul Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 230

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local  al municipiului Ploiesti nr. 190/2002, privind infiintarea “Centrului de zi pentru copii prescolari” in municipiul Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Centrului de zi pentru copii prescolari prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 190/2002, privind infiintarea “Centrului de zi pentru copii prescolari” in municipiul Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 108/1998 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate si a Hotararii Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/1997, privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatii de protectie;

            luand in considerare prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 190/2002 privind infiintarea “Centrului de zi pentru copii prescolari” in municipiul Ploiesti, dupa cum urmeaza:

Alin. 2 din art. 2 va avea urmatorul continut:

“Centrul va functiona in spatiul apartinand domeniului public al municipiului  Ploiesti, situat in str. Rasnovenilor, nr. 46, in cadrul Gradinitei nr. 23, unde va ocupa doua clase, dependinte si sala de mese, urmand a fi folosite in comun cu gradinita.”

Alin. 2 din art. 3 va avea urmatorul continut:

“Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, ce revine autoritatii publice locale in baza parteneriatului, pentru perioada noiembrie – decembrie 2002, conform anexei nr. 3 (modificata) ce face parte integranta din prezenta hotarare.”

Art. 4 va avea urmatorul continut:

“Aproba organigrama si numarul de personal, conform anexei nr. 4 (modificata) ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze Conventia de colaborare cu Directia Generala Judeteana pentru Protectia Copilului Prahova (care la randul sau are la baza conventia incheiata cu Directia Generala Judeteana pentru Protectia Copilului Prahova si FundatiaSerra Romania”) prin care se stabilesc contributiile si obligatiile fiecarei parti.

Art. 3

Se modifica art. 5 in sensul ca “pana la data de 30.11.2001 conducerea Centrului va supune Consiliului Local Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului public.”

Art. 4

Prevederile hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 190/2002 se modifica corespunzator prezentei.

Art. 5

Directorul Centrului de zi si Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

ANEXA nr. 3

 

 

BUGET

pe perioada noiembrie – decembrie 2002

Serviciul Public Centru de zi pentru copii prescolari Ploiesti

 

Nr. Crt.

Denumire indicatori

Aprobat 2002

mii lei

I

Total venituri

59.000

 

1. Alocatii

59.000

II

Total cheltuieli

59.000

 

Cheltuieli curente

59.000

 

1. Cheltuieli utilitati

14.000

 

Incalzire

  8.000

 

Iluminat

  3.000

 

Apa, canal, salubritate

  2.500

 

Posta, telefon

     500

 

2. Cheltuieli pentru hrana

45.000

 

ANEXA nr. 4

 

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC CENTRU DE ZI PENTRU COPII PRESCOLARI

DIN MUNICIPIUL PLOIESTI

 

DIRECTOR

 

Psiholog – studii superioare

Specialist terapie educationala – studii superioare

3 Referenti (asistenti sociali) – studii medii

2 muncitori necalificati