Hotărârea nr. 227/2002

Hotararea nr. 227 privind modificarea H.C.L. nr. 107/2002 cu privire la stabilirea taxelor si cuantumului chiriei pentru folosirea bunurilor administrate de serviciul public de interes local „Administraţia Hipodromului Ploiesti”

HOTARAREA Nr. 227

privind modificarea H.C.L. nr. 107/2002 cu privire la stabilirea taxelor si cuantumului chiriei pentru folosirea bunurilor administrate de serviciul public de interes local „ Administratia Hipodromului Ploiesti 

 

 

Vazand Expunerea de motive a d-lui primar Emil Calota si Raportul de specialitate al serviciului public de interes local „Administratia Hipodromului Ploiesti ” prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 107/2002 privind taxele si cuantumul chiriei pentru folosirea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului, administrate de catre serviciul public „Administratia Hipodromului Ploiesti ”;

vazand Protocolul încheiat in data de 16.10.2002 intre reprezentantii Consiliului Local al municipiului Ploiesti  si Societatea Romana de Trap;

avand in vedere prevederile H.G. nr. 237/2002 privind transmiterea imobilului Hipodromului Ploiesti din proprietatea privata a statului si din administrarea S.N. „Cai de Rasa” S.A. in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

in baza Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale modificata si completata;

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii  nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea cap. I si II din anexa nr.1 la H.C.L. nr. 107/2002, conform anexei la prezenta.

Art. 2

Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 01.11.2002.

Art. 3

Celelalte dispozitii ale H.C.L. nr. 107/2002 raman neschimbate.

Art. 4

Serviciul public „ Administratia Hipodromului Ploiesti ” si Directia de impozite si taxe locale, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari care va fi facuta publica prin grija Directiei Administratie Publica Locala, Juridic-contencios a Primariei municipiului Ploiesti

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

ANEXA Nr. 1

 

Chiria pentru folosirea grajdurilor

Chiria pentru folosirea grajdurilor este anuala, stabilita la 2.400.000 lei/boxa

 

NOTA

Se acorda reducere pentru proprietarii care detin mai multi cai cazati in adaposturile Hipodromului Ploiesti, dupa cum urmeaza:

-                     20% din chiria anuala prevazuta pentru o boxa pentru cel de-al II-lea cal pana la al V-lea apartinand aceluiasi proprietar

-                     50% din chiria anuala prevazuta pentru o boxa pentru cel de-al V-lea cal si urmatorii apartinand aceluiasi proprietar

 

Taxa pentru folosirea pistei de alergare

Taxa pentru folosirea pistei de alergare se stabileste la 2.000 lei/zi/cal, facturandu-se in baza evidentei participarii

 

NOTA

Pentru caii inscrisi in concurs dar care nu sunt cazati in grajdurile Hipodromului Ploiesti, taxa se stabileste la 5.000 lei/cal/zi de participare