Hotărârea nr. 226/2002

Hotararea nr. 226 privind aprobarea proceselor verbale de negociere si instrainarea unor terenuri aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 226

privind aprobarea  Proceselor-verbale de negociere  si instrainarea unor terenuri aferente spatiilor

cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Marinoiu Eugen, Marculescu Catalin, Gradisteanu Gheorghe si Iancu Simina - membrii in Comisia de negociere a  pretului de vanzare a terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta constituita conform Hotararii nr. 85/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat - Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune instrainarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta care au fost vandute in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998;

in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 85/27.05.2002 privind evaluarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, in vederea vanzarii acestora prin negociere directa;

in baza Proceselor-verbale incheiate in data de 21.10.2002 ca urmare a negocierilor purtate intre Comisia de negociere si proprietarii spatiilor, in vederea instrainarii terenurilor aferente spatiilor comerciale care au fost vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Procesele-verbale de negociere pentru terenurile  aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998 anexate la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba instrainarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, catre persoanele fizice sau juridice care detin in proprietate spatiile vandute in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractele de vanzare  - cumparare pentru terenurile  aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Economica si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

ANEXA Nr. 1

 

 

Nr. crt.

Cumparator

Adresa terenului aferent spatiului comercial

Suprafata

(mp.)

Pret minim de negociere, fara T.V.A.

(U.S.D./mp.)

Pret de vanzare       fara T.V.A.

(U.S.D./mp.)

Pret total

de vanzare teren aferent

(U.S.D.)

Modalitate de plata

1.      

S.C. DOMINO S.R.L.

Str. Unirii nr. 4

29,52

118

118

3.483,36

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

2.      

S.C. M 43 S.R.L.

Str. Unirii nr. 4

4,07

118

118

480,26

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

3.      

S.C. BELAMI FOTO S.R.L.

Piata Victoriei nr. 7, bloc CC  A Est (aferent subsolului)

2,65

118

118

312,7

Integral pana la data de 31.12.2002.

4.      

S.C. D ROBERT S.R.L.

Str. Unirii nr. 2, bloc MAN

3,04

118

118

358,72

Integral - in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de vanzare - cumparare

5.      

S.C. BICLINERU DOINA S.N.C.

Str. G-ral. Vasile Milea nr. 3, bloc B1

6,17

118

118

728,06

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 2 rate lunare (ianuarie - februarie 2003)

6.      

A.F. CHIRU CAMELIA CAMINI

Piata Victoriei nr. 7, bloc A Est

6,46

118

118

762,28

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

7.      

S.C. FARMACIA TERAPIA  S.R.L.

Str. G-ral. Vasile Milea nr. 3, bloc B1

50,02

118

118

5.902,36

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

8.      

S.C. PARADISUL FEMEILOR IMPORT - EXPORT S.R.L.

Piata Victoriei nr. 7, bloc A Est

6,87

118

118

810,66

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

9.      

S.C. GELIA PROD S.R.L.

Str. Grivitei nr. 2, bloc H

18

118

118

2.124

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

 

               NOTA:          La pretul de vanzare se va adauga T.V.A. in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu