Hotărârea nr. 225/2002

Hotararea nr. 225 privind aprobarea pretului minim de negociere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenul aferent situate in Ploiesti, str. Depoului nr. 8 inchiriat de S.C. "P.R.A.M." S.R.L.

HOTARAREA Nr. 225

privind aprobarea pretului minim de negociere pentru spatiul cu alta  destinatie  decat aceea de locuinta si terenul aferent situate  in Ploiesti, str. Depoului  nr. 8 inchiriat de S.C. "P.R.A.M." S.R.L.

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de Specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin Serviciul Valorificare Patrimoniu in care se aduc la cunostinta preturile rezultate in urma intocmirii Raportului de evaluare de catre Oficiul "Public Proiect" pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenul aferent situate in Ploiesti, str. Depoului nr. 8 inchiriate catre S.C. "P.R.A.M." S.R.L.;

            in baza prevederilor art. 43 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 -  22 decembrie 1989;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale; 

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba vanzarea prin negociere directa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenul aferent situate in Ploiesti, str. Depoului nr. 8, catre S.C. "P.R.A.M." S.R.L.

Art. 2

Aproba pretul minim de negociere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenul aferent situate in Ploiesti, str. Depoului nr. 8, inchiriate catre S.C. "P.R.A.M." S.R.L., rezultat in urma intocmirii Raportului de evaluare de catre Oficiul "Public Proiect", conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Aproba componenta Comisiei de negociere directa care va stabili pretul de vanzare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenul aferent situate in Ploiesti, str. Depoului nr. 8, dupa cum urmeaza:

-         Dinu Savu - Consilier;

-         Gheorghe Gradisteanu - Consilier;

-         Simina Iancu - Consilier;

-         Sorin Chivu - Consilier;

-         Augustin Mitu - Consilier.

Secretariat tehnic: Viorica Patrascu - Sef Serviciul Valorificare Patrimoniu;

                              Anca Fulgeanu - Sef Serviciul Juridic - Contencios.

Presedintele va fi desemnat de catre comisie, dintre membrii sai.

Art. 4

Instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a terenului aferent situate in Ploiesti, str. Depoului nr. 8 la pretul convenit in urma negocierii directe se va aproba ulterior prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 5

Comisia de negociere directa va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


 

ANEXA NR. 1

                                                                                                                                   

 

Nr. crt.

Denumire

cumparator

Suprafata

m.p.

Valoare patrimoniala imobil + teren

(nu include TVA)

(mii lei)

Valoare de randament

imobil + teren

(nu include TVA)

(mii lei)

Evaluator

Pret minim propus pentru incepere negocierii directe

(nu include TVA)

(mii lei)

1.

S.C. "P.R.A.M." S.R.L.

Total spatiu: 552

  din care:

Corp A = 158

Corp B = 125

Corp C = 269  (din                                                   care 40 mp. rampa si chiosc intrare)

____________________

 

Teren: 1273

    din care:

-Teren situat sub constructie: 473

-Teren liber (curte): 800

 

 

 

 

 

1.680.281

 

 

 

 

 

1.204.235

 

 

 

 

OFICIUL "PUBLIC PROIECT"

 

 

 

Total = 1.680.281

din care:

Valoare imobil = 1.049.420

Valoare teren = 630.861

 

 

NOTA: La pretul rezultat in urma negocierilor directe cu S.C. "P.R.A.M." S.R.L. se va adauga T.V.A. conform prevederilor

              legale in vigoare.

           

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu