Hotărârea nr. 224/2002

Hotararea nr. 224 privind repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Panselei nr. 5-7

HOTARAREA Nr. 224

privind repartizarea spatiului  cu alta  destinatie decat aceea de locuinta

situat in str. Panselei nr. 5-7

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea repartizarii  spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Panselei nr. 5-7 catre Partidul Socialist al Renasterii Nationale - Filiala Prahova;

vazand Procesul verbal al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei pentru repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Panselei nr. 5-7 catre Partidul Socialist al Renasterii Nationale - Filiala Prahova.

in temeiul Legii nr. 27/1996 privind partidele politice;

in baza Hotararii nr. 246/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta partidelor politice, fundatiilor si asociatiilor non - profit ;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Panselei nr. 5-7, in suprafata de 43,45 mp. catre Partidul Socialist al Renasterii Nationale - Filiala Prahova.

Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioada de 1(un) an, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 241 / 2001 .

Art. 2

Imputerniceste Directorul General al Adminstratiei Domeniului Public si Privat sa semneze contractul de inchiriere.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

             

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu