Hotărârea nr. 223/2002

Hotararea nr. 223 privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise, cu strigare, pentru inchirierea unui spatiu din imobilul - Turn Halele Centrale

HOTARAREA Nr. 223

privind aprobarea organizarii licitatiei publice deschise, cu strigare,

pentru inchirierea unui  spatiu  din imobilul  - Turn Halele Centrale

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea inchirierii prin licitatie publica deschisa a unui spatiu din imobilul - Turn Halele Centrale;

            in temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Hotararii nr. 68/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, cu privire la stabilirea tarifelor lunare pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in baza Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organizarea licitatiei publice deschise, cu strigare, pentru inchirierea unui spatiu din imobilul - Turn Halele Centrale in suprafata totala de 920 mp., compus din subsol, parter, etaj I si partial etaj II.

Art. 2

Termenul inchirierii pentru spatiul nominalizat la art.1 va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire.

Art. 3

Profilul de activitate pentru spatiul supus inchirierii va fi desfasurarea de activitati bancare.

Art. 4

Pretul de pornire a licitatiei publice va fi calculat in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 68/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind stabilirea tarifelor lunare pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in functie de profilul stabilit.

Art. 5

Aproba constituirea Comisiei de licitaţie in urmatoarea componenţă:

 

Presedinte: Ion Iancu - Viceprimar

 

Membrii:   Dinu Savu - Consilier

                  Augustin Mitu - Consilier

                  Emanuel Pitic - Consilier

                  Sorin Chivu - Consilier

                  Gheorghe Bratosin - Director General Administratia

                                                    Domeniului Public si Privat

                  Luminita Gaborfi - Director Directia  Administratie

                                                  Publica, Juridic Contencios

 

Secretariat tehnic: Viorica Patrascu - Sef Serviciu Valorificare Patrimoniu             

 

Comisia de licitatie prevazuta la alineatul precedent va aproba caietul de sarcini intocmit ulterior si va organiza desfasurarea licitatiilor propriu - zise.

Art. 6

Comisia de licitatie, Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu