Hotărârea nr. 221/2002

Hotararea nr. 221 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfăşurarea activităţii de salubrizare a municipiului Ploieşti

HOTARAREA Nr. 221

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii de salubrizare

a municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al directorului adjunct tehnic din cadrul R.A.T.S.P. prin care se propune aprobarea tarifelor de salubrizare adjudecate prin hotararea Comisiei de evaluare a licitatiei publice deschise pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe teritoriul municipiului Ploiesti;

avand in vedere:

-         prevederile Legii nr. 326/2001, Legea serviciilor publice de gospodarire comunala,

-         Ordonanta Guvernului  nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor aprobata prin Legea nr.139/2002,

-         prevederile O.M.S. nr. 536/1997,

-         prevederile Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata in 2000, modificata prin Ordonata de urgenta nr. 91/2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 465/28 iunie 2002.

in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba tarifele ce vor fi practicate pentru activitatea de salubrizare din municipiul Ploiesti conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica – juridic contencios va aduce la cunostinta publica, prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

                                        


Anexa 1

                                                                      

TARIFE ADJUDECATE PRIN HOTARAREA COMISIEI DE LICITAŢIE

Pentru  executarea serviciului de salubrizare a Municipiului Ploiesti

 

1.

Colectare transport si depozitat deseuri

menajere si asimilate acestora

lei/pers/luna

12.605

Euro/pers/luna

0,383

2.

Maturat manual al strazilor si trotuarelor

lei/1000mp

40.832

Euro/1000mp

1,243

3.

Maturat mecanizat al strazilor si trotuarelor

lei/1000mp

45.522

Euro/1000mp

1,386

4.

Spalatul si stropitul carosabilelor

lei/1000mp

83.350

Euro/1000mp

2,539

5.

Curatat rigole

lei/1000ml

546.000

Euro/1000ml

16,633

6.

Incarcat manual deseuri si transport la rampa

lei/tona

304.503

Euro/tona

9,276

7.

Incarcat mecanizat deseuri de pe domeniul

public si transport la rampa autorizata

lei/tona

162.298

Euro/tona

4,944

8.

Deszapezire pe operatiuni

 a) indepartat polei cu saramura sub presiune

lei/mp

166,658

Euro/mp

0,005

 b)imprastiat material antiderapant (sare+nisip)

lei/mp

50,50

Euro/mp

0,0015

 c)curatat zapada cu utilaje grele

lei/mp

20,91

Euro/mp

0,0006

d)curatat zapada cu auto cu lama de 3m lungime

lei/mp

32,45

Euro/mp

0,0009

e)curatat zapada cu alte utilaje performante

lei/mp

24,919

Euro/mp

0,0007

f) curatat zapada manual

lei/mp

1.055

Euro/mp

0,0321

g)incarcat si transportat la 15 km

lei/tona

193.742

Euro/tona

5,9021

h)spart gheata manual

lei/mp

3.551

Euro/mp

0,1081

i)incarcat si transportat la 15 km

lei/tona

89.695

Euro/tona

2,7324

9.

Dezinsectie, deratizare (materiale +manopera)

lei/mp

122+97

Euro/mp         0,003+0,002

10.

Colectat cadavre animale mici de pe domeniul public

lei/cap

10.000

Euro/cap

0,3046

 

Tarifele vor fi inclusiv materiale, exclusiv T.V.A.

 

CONTRACT

DE DELEGARE DE GESTIUNE

A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

A MUNICIPIULUI PLOIESTI

NR. 4764/14.10.2002