Hotărârea nr. 220/2002

Hotararea nr. 220 privind continuarea actiunii de dezafectare a unor cişmele publice şi realizarea branşamentelor de apă pentru abonatii din zonele respective – etapa a II-a

HOTARAREA Nr. 220

privind continuarea actiunii de dezafectare a unor cismele publice si realizarea  bransamentelor de apa pentru abonatii din zonele respective – etapa a II-a

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a dlui consilier Eparu Ion  si Raportul de specialitate al R.A.T.S.P. Ploiesti, prin care se propune continuarea actiunii de dezafectare a unor cismele publice si realizarea  bransamentelor de apa pentru abonatii din zonele respective – etapa a II-a;

in baza adresei inregistrate la R.A.T.S.P. Ploiesti sub nr. 4711/09.10.2002 a S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L din care reiese necesitatea dezafectarii unor cismele stradale si faptul ca bransamentele se vor realiza din fondurile proprii ale societatii;

            avand in vedere prevederile Legii mediului nr. 137/1995, republicata in 2000, modificata prin O.G. nr. 91/2002;

            avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 738/1998 de aprobare a Normelor tehnice pentru protectia apelor;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001, legea serviciilor publice de gospodarie comunala;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba continuarea actiunii de dezafectare a unor cismele publice si realizarea bransamentelor de apa pentru abonatii din zonele respective,  etapa a II-a , conform anexelor nr. 1 si 2  care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 2

Costul lucrarilor de desfiintare a cismelelor si realizarea bransamentelor, se suporta de catre S.C. Apa Nova Ploiesti-S.R.L.

Taxa pentru emiterea autorizatiei de desfiintare a cismelelor publice si a autorizatiei de construire a bransamentelor va fi suportata din bugetul local al municipiului Ploiesti

Art. 3

Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica.

Art. 4

Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice, Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publicajuridic contencios va aduce la cunostinta publica, prevederile prezentei hotarari.   

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu