Hotărârea nr. 217/2002

Hotararea nr. 217 privind aprobarea programului de investitii al S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pe perioada 2003 – 2008, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

HOTARAREA Nr. 217

privind aprobarea programului de investitii al S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L. pe perioada 2003 – 2008

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive  a domnilor consilieri Ion Eparu si Dinu Camil Dragos si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea Programului de investitii pe perioada 2003 – 2008 al S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L.;

            avand in vedere Procesul – verbal al sedintei din data de 10.10.2002 prin care Comitetul de Coordonare a avizat Programul de investitii pe perioada 2003 – 2008;

            in conformitate cu prevederile art. 7 din Contractul de concesionare din iunie 2000 si a actului aditional la acesta;

            in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba Programul de investitii al S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L. pe perioada 2003 – 2008, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

S.C. APA NOVA Ploiesti S.R.L. si Comitetul sau de coordonare, precum si regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu