Hotărârea nr. 212/2002

Hotararea nr. 212 privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

HOTARAREA Nr. 212

privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            luand act de incetarea inainte de termen a mandatului de consilier al domnului Varlan I. Alexandru, ca urmare a demisiei;

            vazand Raportul Comisiei de validare in care se consemneaza legalitatea mandatului urmatorului membru supleant ales pe lista de candidati a Partidului Democrat la alegerile locale din data de 04 iunie 2000, si in consecinta se propune validarea mandatului acestuia;

            luand act de propunerile formulate in plenul Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind numirea pe locul ramas vacant in componenta comisiei pentru utilitati publice, calitatea vietii si protectia mediului;

            in temeiul art. 16, din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            in temeiul art. 32, art. 46 si art. 60, lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Ia act de incetarea mandatului de consilier a domnului VARLAN I. ALEXANDRU – Partidul Democrat, ca urmare a demisiei.

Art. 2

Valideaza mandatul de consilier al doamnei TRICAN ST. ELENA – Partidul Democrat.

Art. 3

Se modifica Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 179/2001 in sensul ca doamna TRICAN ST. ELENA devine membru al Comisiei pentru utilitati publice, calitatea vietii si protectia mediului, in locul domnului VARLAN I. ALEXANDRU.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu