Hotărârea nr. 211/2002

Hotararea nr. 211 privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea avizului de program de functionare pentru agentii economici, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate

HOTARAREA  Nr. 211

privind instituirea taxei speciale pentru eliberarea avizului de program de functionare pentru agentii economici, asociatiile familiale  si persoanele fizice autorizate

 

Consiliul  Local  al  municipiului Ploiesti:

            vazand  Expunerea de motive  a dl. Gradisteanu  Gheorghe  in calitate de  consilier  si Raportul de specialitate al Directiei  Fiscale prin care se propune instituirea taxei speciale pentru eliberarea avizului de program de functionare pentru agentii economici, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate;

            in temeiul art. 61 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995 cu completarile si modificarile ulterioare;

            avand in vedere prevederile art. 3 din  Hotarararea de Guvern nr. 843/1999 privind incadrarea pe tipuri a  unitatilor de alimentatie publica;

in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata prin Legea nr. 180/2002 privind regimul juridic al contraventiilor;

            in temeiul art. 38 din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba eliberarea avizului de program de functionare  pentru  agentii economici, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati generatoare de disconfort pentru populatie si cu  impact asupra mediului pe raza municipiului Ploiesti.

Avizul se elibereaza anual, pe baza documentelor prevazute de lege si se poate prelungi in conditiile prevazute de prezenta hotarare.

Aproba ca pentru eliberarea avizului prevazut la alin. 1, instituirea taxei speciale potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Functionarea in afara programului avizat potrivit anexei nr. 1 de catre agentii economici, asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, constituie contraventie si se sanctioneaza astfel :

Amenda de 5.000.000 lei pentru persoane fizice si asociatii familiale autorizate.

Amenda de 10.000.000 lei pentru agentii economici.

Aproba aplicarea sanctiunii contraventiei complementare, de retragere a avizului prevazut la art. 1, in cazul repetarii contraventiei.

Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobate prin Legea nr. 180/2002, privind regimul juridic al contraventiilor se aplica corespunzator.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre primar si imputernicitii acestuia, respectiv Corpul de Control al Primarului, precum si de catre organele Politiei si Corpului Gardienilor Publici.

Art. 3

Sumele provenite din eliberarea avizului programului de functionare potrivit art. 1, se fac venit la bugetul local si vor fi utilizate pentru cheltuieli materiale specifice domeniului de activitate al Directiei Fiscale, iar cele din amenzi contraventionale, se fac venit la bugetul local.

Art. 4

Prezenta hotarare intra in vigoare la 1 octombrie 2002.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice dispozitie contrara isi inceteaza valabilitatea.

Art. 5

Primarul municipiului Ploiesti si Directia Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6

Directia Administratie Publica Locala, Juridic si Contencios va aduce la cunostinta publica  prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 211/2002

 

Nr. crt.

Forma  de  organizare

Activitatea  desfasurata

Nivelul  taxei

1.

Societati comerciale constituite in baza Legii nr. 31/1990

Alimentatie publica (unitati tip restaurant, bar, discoteca), depozite en gross

2.000.000 lei/an

Prestari servicii (atelier service auto, spalatorii auto, tinichigerii, vulcanizari)

2.000.000 lei/an

Statii distributie  carburanti

5.000.000 lei/an

2.

Asociatii familiale sau  persoane  fizice  constituite in baza Decretului Lege nr. 54/1990

Alimentatie publica (restaurant, discoteca, bar)

1.000.000 lei/an

Prestari servicii (atelier reparatii auto, spalatorii auto, tinichigerii auto, vulcanizari)

500.000 lei/an

 

NOTA:

           a) Cuantumul taxei stabilite se va indexa anual potrivit legislatiei in vigoare.

 

b) In cazul prelungirii  programului de functionare dupa orele 24 se va percepe o majorare cu 100% a taxelor mentionate in anexa nr.1 ( pentru unitati tip restaurant , bar, discoteca).