Hotărârea nr. 21/2002

Hotararea nr. 21 Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant – initiat de Comisia de validare.

H O T A R A R E A  Nr. 21

privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            luând act de incetarea inainte de termen a mandatului de consilier al domnului Ionescu Dan Grigore, ca urmare a demisiei;

            vãzând Raportul Comisiei de validare in care se consemneazã legalitatea mandatului urmãtorului membru supleant ales pe lista de candidati a Partidului Democrat la alegerile locale din data de 04 iunie 2000, si in consecintã se propune validarea mandatului acestuia;

            in temeiul art. 32, art. 46 si art. 60, lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de incetarea mandatului de consilier a domnului IONESCU DAN GRIGORE – Partidul Democrat, ca urmare a demisiei.

Art. 2

Valideazã mandatul de consilier al domnului VÂRLAN I. ALEXANDRU – Partidul Democrat.

Art. 3

Se modifica Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr.179/2001 in sensul ca dl. Vârlan I. Alexandru devine membru al Comisiei pentru utilitãti publice, calitatea vietii si protectia mediului, in locul domnului Ionescu Dan Grigore.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios, va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu