Hotărârea nr. 209/2002

Hotararea nr. 209 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Bar cu terasa S+P+1E”, str Golesti nr. 29 Ploiesti, conditionat de demolarea constructiei edificate ilegal

HOTARAREA Nr. 209

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “BAR CU TERASA S+P+1E” str Golesti nr. 29 Ploiesti, conditionat de demolarea constructiei edificate ilegal

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare la solicitarea d-lor FLORIN si MARIAN SIMA, Planul urbanistic de detaliu “BAR CU TERASA S+P+1E”, str GOLESTI nr. 29, conditionat de demolarea constructiei edificate ilegal;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu “BAR CU TERASA S+P+1E” str Golesti nr. 29, conditionat de demolarea constructiei edificate ilegal, la solicitarea d-lor FLORIN si MARIAN SIMA si cu conditia respectarii avizului nr. 82 din 06.09.2002 al CTUAT la faza Autorizatiei de construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3016 din 22.05.2002.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu