Hotărârea nr. 204/2002

Hotararea nr. 204 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Cladire multifunctionala - prestari servicii medicale si locuinta”, str. Valeni nr. 18 Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 204

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu CLADIRE MULTIFUNCTIONALA

- PRESTARI SERVICII MEDICALE SI LOCUINTA, str. Valeni nr. 18 Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare la solicitarea d-lui. GEORGESCU IOAN, Planul urbanistic de detaliu “CLADIRE MULTIFUNCTIONALA - PRESTARI SERVICII MEDICALE SI LOCUINTA”, str. Valeni nr. 18;           

in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 , privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrţia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu , “CLADIRE MULTIFUNCTIONALA - PRESTARI SERVICII MEDICALE SI LOCUINTA” str. Valeni nr. 18, la solicitarea d-lui. GEORGESCU IOAN cu conditia respectarii avizului nr. 78 din 06.09.2002 al CTUAT la faza Autorizatiei de construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2690 din 29.04.2002.si are suprafata de 459.00mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcţia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu