Hotărârea nr. 202/2002

Hotararea nr. 202 privind modul de repartizare a locuintelor in municipiul Ploiesti + anexa 1 si 2

HOTARAREA NR. 202

privind modul de repartizare a locuintelor in municipiul Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Administratiei domeniului public si privat, Serviciul Fond imobiliar prin care se propune modalitatea de repartizare a locuintelor din fondul municipiului Ploiesti si a celor construite pentru tinerii sub 35 de ani;

            in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996;

            in baza Legii nr. 114/1996, modificata si republicata, Legea locuintei;

            in temeiul Hotararii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

            in baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba criteriile de repartizare a locuintelor destinate tinerilor sub 35 de ani, incepand cu anul 2003, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba criteriile de repartizare a locuintelor din fondul municipiului Ploiesti si a locuintelor sociale, incepand cu anul 2003, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Cu data prezentei, Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 241/04.10.2001, isi inceteaza aplicabilitatea, modificandu-se in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 308/27.11.2001.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 1 la Hotărârea nr. 202/2002

 

Criterii si punctaje aferente acestora necesare intocmirii ordinii de prioritati

in vederea repartizarii de locuinte destinate tinerilor sub 35 de ani

 

Nr. crt.

CRITERII

Punctaj

1

SITUATIA LOCATIVA ACTUALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Cu chirie:

-         in aceeasi localitate unde se afla locul de munca

-         in localitate limitrofa (max. 30Km)

1.2. Cu parintii:

-         in aceeasi localitate unde se afla locul de munca

-         in localitate limitrofa (max. 30Km)

1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, parintii):

-         > 18 mp/membru al familiei solicitantului

-          1790- 15 mp/membru al familiei solicitantului

-         1490- 12 mp/membru al familiei solicitantului

-         1290- 8 mp/membru al familiei solicitantului

          - <8 mp/membru al familiei solicitantului

 

15

10

 

10

5

 

0

1

2

3

10

2.

STAREA CIVILA

 

 

2.1. a) casatorit

       b) necasatorit

2.2. Numar persoane in intretinere:

-         numar copii minori: - 1copil;

-         2 copii;

-         3 copii;

-         4 copii;

-         > 4 copii.

10

2

 

1

3

5

7

10

3.

STAREA DE SANATATE ACTUALA

 

 

a)      sanatoasa

b)  boala de care sufera solicitantul sau alt membru al familiei in intretinere necesita insotitor sau o camera in plus

0

10

4.

VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

 

 

a)      < 1 an

b)      -1-2 ani

c)      -2-3 ani

d)      -3-4 ani

e)      > 4 ani

Obs. - la peste 4 ani pentru fiecare an 1 punct

1

2

3

4

4 …..

5.

VENITUL MEDIU NET LUNAR / MEMBRU DE FAMILIE

 

 

a)      < salariu minim pe economie

b)      intre salariul minim pe economie si venitul mediu pe economie

c)      peste venitul mediu pe economie

5

4

3

6.

NIVELUL DE PREGATIRE

 

 

-         fara studii;

-         generale;

-         medii;

-         de specialitate;

-         superioare;

0

2

5

10

15

7.

LOCUL DE MUNCA

 

 

a)      institutii publice de interes national si comunitar;

b)      regii autonome;

c)      agenti economici;

d)      alte situatii;

15

10

10

2

8.

ALTE SITUATII

 

 

       Repatriati, apatrizi, tineri institutionalizati, persoane care locuiesc in imobile cu structuri afectate, evacuati din casele nationalizate si redobandite de fostii proprietari, locuinte afectate de calamitati naturale, beneficiarii prevederilor Legii nr.42/1990 republicata si Decretului nr.118/1990 republicata

5

 

Observatii:

-         persoanele care implinesc varsta de 35 ani in anul in care sunt valabile listele cu ordinea de prioritati nu pot solicita o locuinta pentru tineri destinata inchirierii;

-         criteriile cuprinse la punctul 6 se aplica sotului care poate obtine punctajul cel mai mare;

-         persoanele care au ocupat abuziv o locuinta proprietatea municipiului Ploiesti sau care au fost evacuate pe cale administrativa sau prin hotarare judecatoreasca pentru neplata cheltuielilor cu titlu de chirie sau intretinere ori din alte motive prevazute de lege, pierd dreptul de a mai solicita o locuinta.

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


                                                Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 202/2002

 

Criterii si punctaje aferente acestora necesare intocmirii ordinii de prioritati

in vederea repartizarii de locuinte din fondul municipiului si a locuintelor sociale

 

Nr. crt.

CRITERII

Punctaj

1

SITUATIA LOCATIVA ACTUALA

 

 

 

 

 

 

-         > 18 mp/mambru al familiei solicitantului

-          1790- 15 mp/membru al familiei solicitantului

-         1490- 12 mp/membru al familiei solicitantului

-         1290- 8 mp/membru al familiei solicitantului

          - <8 mp/membru al familiei solicitantului

0

1

2

3

10

2.

STAREA CIVILA

 

 

2.1. a) casatorit

       b) necasatorit

2.2. Numar persoane in intretinere:

-         numar copii minori: - 1copil;

-         2 copii;

-         3 copii;

-         4 copii;

          -   > 4 copii.

10

2

 

1

3

5

7

10

3.

STAREA DE SANATATE ACTUALA

 

 

a) sanatoasa

b)      boala de care sufera solicitantul sau alt membru al familiei in intretinere necesita insotitor sau o camera in plus

c)      certificat medical pentru boli TBC, SIDA

0

7

 

10

4.

VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

 

 

f)        < 1 an

g)      -1-2 ani

h)      -2-3 ani

i)        -3-4 ani

j)        > 4 ani

Obs. - la peste 4 ani pentru fiecare an 1 punct

 

1

2

3

4

4 …..

5.

VENITUL MEDIU NET LUNAR / MEMBRU DE FAMILIE

 

 

d)      < salariu minim pe economie

e)      intre salariul minim pe economie si venitul mediu pe economie

f)        peste venitul mediu pe economie

10

6

3

6.

NIVELUL DE PREGATIRE

 

 

-         fara studii;

-         generale;

-         medii;

-         de specialitate;

-         superioare;

0

2

5

10

15

7.

ALTE SITUATII

 

 

Repatriati, apatrizi, tineri institutionalizati, persoane care locuiesc in imobile cu structuri afectate, evacuati din casele nationalizate si redobandite de fostii proprietari, locuinte afectate de calamitati naturale, beneficiarii prevederilor Legii nr.42/1990 republicata si Decretului nr.118/1990 republicata

10

 

            Observatii:

-         sunt indreptatite sa solicite o locuinta din fondurile municipiului sau sociala persoanele care au domiciliul in municipiul Ploiesti;

-         criteriile cuprinse la punctul nr. 6 se aplica sotului care poate obtine punctajul cel mai mare;

-         persoanele care au ocupat abuziv o locuinta proprietatea municipiului Ploiesti sau care au fost evacuate pe cale administrativa sau prin hotarare judecatoreasca pentru neplata cheltuielilor cu titlu de chirie sau intretinere ori din alte motive prevazute de lege, pierd dreptul de a mai solicita o locuinta.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu