Hotărârea nr. 201/2002

Hotararea nr. 201 privind reducerea pretului de pornire a licitatiilor publice deschise cu strigare, organizate in vederea vanzarii unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinţa + anexa

HOTARAREA Nr. 201

privind  reducerea  pretului   de   pornire   a  licitatiilor publice  deschise, cu strigare, organizate in vederea vanzarii unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune reducerea pretului unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in vederea vanzarii acestora prin licitatie publica deschisa;

            avand in vedere prevederile Hotararilor Consiliului Local nr. 211 din 05.09.2001, cu modificarile ulterioare, 8/31.01.2002 si 78/27.05.2002 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            vazand procesele verbale incheiate in sedintele de licitatie din data de 11.12.2001, 08.04.2002, 27.06.2002 si 19.09.2002 in care s-a consemnat faptul ca la licitatiile organizate nu a fost inscris nici un ofertant;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

                                                           

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba reducerea cu 30% a pretului de pornire stabilit prin rapoartele de evaluare elaborate de catre Societatea Generala a Expertilor Tehnici Prahova S.A. si avizat de catre Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 4 ale Consiliului Local, in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Comisia de licitatie constituita prin Hotararea nr. 211/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 201/2002

 

Nr. crt.

Adresa spatiului si elemente de identificare

Suprafata construita

- m.p.-

Preturile  propuse prin rapoartele de evaluare si avizate de Comisiile 1, 2, 4

 (fara TVA)

- lei -

Pret de pornire a licitatiei, rezultat ca urmare a diminuarii valorii initiale cu 30% (fara TVA)

- lei -

1.      

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Piata Victoriei nr. 5, bloc B Est – fosta casierie a Directiei Impozite si Taxe Locale.

 

165,56

 

 

1.291.300.000

 

903.910.000

2.      

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Mihail Kogalniceanu nr. 2 - subsol – fost depozit al SC Robert Augustin SRL.

 

143,63

 

297.000.000

 

207.900.000

3.      

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Mihail Kogalniceanu nr. 2 – etajfosta “braserie Dealu Mare” in care a functionat SC ROB – ANC SRL.

Total: 330,12

Parter: 21 mp.– cota indiviza ½ din 42 mp.

Etaj: 192,22

Terasa: 116,90

 

 

2.532.000.000

 

 

1.772.400.000

4.      

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Romana nr. 32 – etajfostul sediu al R.A.D.E.F.

Total: 282,47

Parter: 31,72

Etaj: 250,75

 

2.753.600.000

 

1.927.520.000

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil-Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu