Hotărârea nr. 20/2002

Hotararea nr. 20 privind suplimentarea numãrului de personal la Administratia Domeniului Public Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 20

privind suplimentarea numãrului de personal la Administratia Domeniului Public Ploiesti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public Ploiesti prin care se propune suplimentarea numãrului de personal;

            in baza Hotãrârii de Guvern nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitãtile bugetare;

            in temeiul Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functiile de demnitate publicã;

            având in vedere prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã suplimentarea numãrului de personal al Administratiei Domeniului Public Ploiesti cu 20 de posturi muncitori sezonieri in perioada 16.01.2002 – 15.05.2002.

Art. 2

Prevederile Hotãrârii nr. 154/2001, modificatã si completatã de Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 290/2001, se modificã corespunzãtor.

Art. 3

Administratia Domeniului Public Ploiesti va aduce la indeplinire  prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu