Hotărârea nr. 199/2002

Hotararea nr. 199 privind transmiterea din administrarea S.C.”Hale si Piete” S.A. a unei parti din imobilul – Turn Halele Centrale catre Administratia Domeniului Public si Privat

HOTARAREA Nr. 199

privind transmiterea din administrarea S.C.”Hale si Piete” S.A. a unei parti din imobilul – Turn Halele Centrale catre Administratia Domeniului Public si Privat

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti Emil Calota si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si evidenta patrimoniu prin care se propune transmiterea din administrarea S.C.”Hale si Piete” S.A. a unei parti din imobilul – Turn Halele Centrale catre Administratia Domeniului Public si Privat, in vederea valorificarii;

in temeiul Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba transmiterea din administrarea S.C.”Hale si Piete” S.A., in vederea valorificarii, a unei parti din imobilul – Turn Halele Centrale, compusa din subsol, parter, etaj I si partial etaj II, in suprafata totala de 920 mp catre Administratia Domeniului Public si Privat

Art. 2

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios si Administratia Domeniului Public si Privat, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu