Hotărârea nr. 198/2002

Hotararea nr. 198 privind instituirea unor sanctiuni contraventionale pentru detinatorii de retele edilitare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, in cazul lipsei capacelor carosabile si necarosabile si gratarelor de toate tipurile.

HOTARAREA Nr. 198

privind  instituirea unor sanctiuni contraventionale pentru detinatorii de retele edilitare

amplasate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, in cazul  lipsei capacelor carosabile si necarosabile si gratarelor de toate tipurile

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Lucrari publice prin care se propune aprobarea sanctiunilor contraventionale in cazul lipsei capacelor carosabile si necarosabile precum si lipsa gratarelor la toate tipurile de retele edilitare din domeniul public si privat al municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Ordinului nr. 47/1998 al Ministrului Transportului pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea retelelor edilitare,  prevederile Ordinului nr. 49/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a drumurilor publice, in baza Legii nr.180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, in conformitate cu  Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice  locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001,  privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Constituie contraventie lipsa sau montajul defectuos al capacelor la caminele aferente retelelor edilitare precum si lipsa gratarelor de scurgere existente  pe raza municipiului Ploiesti, si se sanctioneaza cu amenda de 10.000.000 lei pentru fiecare capac sau gura de scurgere depistate ca fiind lipsa sau montate defectuos.

Sanctiunile se aplica agentilor economici detinatori de retele edilitare si operatorilor de servicii publice pe aceste retele amplasate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti care sunt prevazute cu capace carosabile, necarosabile si gratare de toate tipurile.

Art. 2

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.1 se face de catre imputernicitii primarului, reprezentantii Politiei si ai Corpului Gardienilor Publici.  

Art. 3

Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.

Art. 4

Prevederile Legii nr.180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor  se aplica corespunzator cu exceptia art. 28.

Art. 5

Prezenta hotarare intra in vigoare la data  de 15.10.2002

Art. 6

Directia  Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei  hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu