Hotărârea nr. 197/2002

Hotararea nr. 197 cu privire la concesionarea unor loturi de teren + anexa

HOTARAREA Nr. 197

privind concesionarea unor loturi de teren

 

           Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

           vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat - Biroul Concesionari - Publicitate prin care se propune concesionarea unor loturi de teren proprietate privata a municipiului;

           avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

           in baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998;

           in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba concesionarea unor loturi de teren proprietate privata a municipiului, pentru constructia de locuinte si alte functiuni complexe (birouri, sedii de firma, activitati de comert, prestari de servicii, productie), conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba efectuarea evaluarii terenurilor prevazute la art. 1 si intocmirea documentatiei pentru concesionare directa sau, dupa caz, pentru organizarea licitatiei.

Art. 3

Cheltuielile ocazionate de evaluare si intocmirea documentatiei vor fi suportate din bugetul local si urmeaza a fi recuperate de la beneficiarii concesiunilor.

Art. 4

Criteriile pentru concesionarea directa si de stabilire a destinatiei celorlate terenuri vor face obiectul unei hotarari ulterioare a Consiliului Local.

Art. 5

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Oficiul "Public Proiect" si Directia Economica.

Art. 6

Se insarcineaza Directia Administratie Publica, Juridic Contencios cu aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

                                                                       

 

Anexa la Hotărârea nr. 197/2002

 

PROPUNERI DE VALORIFICARE A TERENURILOR LIBERE

pe baza listei terenurilor identificate de comisia constituita

prin Dispozitia nr. 3851/09.08.2002 a primarului municipiului Ploiesti

 

 

Nr.

Crt.

 

Adresa

 

Suprafata

teren

mp.

 

Deschidere

ml.

Încadrare in

P.U.G.

UTR/POT/

CUT

 

Destinatie

PUG

 

Functiune

propusa

 

Modalitate

de

atribuire

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Str. Lunca Prutului,

 nr. 6

208,74

9,80

UTR-V-9

POT-20%

CUT-1,0

Locuinte cu regim mic de inaltime

( p.p +1)

Functiuni compl.

Locuinta unifamiliala

P+1

Concesionare

2.

Str. Glinka, nr. 19

171,00

9,00

UTR – S-9

POT-35%

CUT-1,05

Locuinte colective

>P+2 şi functiuni complementare

Servicii-comert

spatiu joaca

Concesionare

3.

Str. Titu Maiorescu,

nr. 8

304,00

11,9

UTR-V-7

POT-35%

CUT-1,05

Zona parcuri-extindere parc sala sporturilor

interdictie de constr. PUZ/PUD

Dupa reactualizare a PUG-

locuinta unifamiliala

P+1

Reactualizare PUG-

concesionare

4.

Str. Mihai Bravu,

 nr. 241 D,

Colonia Teleajen

2407,00

34,00

UTR-E-8

POT--

CUT--

Zona industriala locuinta seviciu/

colonii de interventie

Locuinta colectiva

– 6-8

apartamente serviciu

Concesionare sau parteneriat

5.

Intersectia str. Vasile Lupu cu str. Mândra

828,00

46,00

UTR-N-5

POT-35%

CUT-1,05

Zona rezidentiala – locuinte colective

> P+2 functiuni

complementare

Cladire functiune complexa birouri, locuinte

Concesionare sau parteneriat

6.

Str. Temişana, nr. 14

400,00

21,00

UTR-N-4

POT-35%

CUT-1,05

Locuinte cu regim

mic de inaltime

Locuinta unifamiliala

Concesionare

7.

Str. Gazetei, nr. 4

135,80

7,00

UTR-N-14

POT-35%

CUT-1,05

Zona constructii şi amenajari rutiere-interzis constructii locuinte

Garaj

Concesionare

 

8.

Str. Afinelor, nr. 17

234,00

13,30

UTR-N5

POT-35%

CUT-1,05

Zona rezidentiala-locuinte unifamiliale şi colective cu regim mediu/mic de inaltime

Locuinta

Concesionare

9.

Str. Prahovei, nr. 6

225,40

9,80

UTR-N-15

POT-35%

CUT-1,05

Locuinte unifamiliale cu regim mic de inaltime

Locuinta

Concesionare

10.

Str. Eroul Necunoscut,

nr. 30

144,00

16,40

UTR-N-9

POT-20%

CUT-1

Locuinte

unifamiliale

cu regim mic de inaltime

Garaje

Concesionare

 

11.

Str. Eroul Necunoscut, nr. 39

172,00

11,80

UTR-N-9

POT-20%

CUT-1

Locuinte unifamiliale cu regim mic de inaltime

Locuinta

P+1

Concesionare

12.

Str. Luca Arbore, nr. 4

145,00

7,50

UTR-N-9

POT-20%

CUT-1

Locuinte unifamiliale cu regim mic de inaltime

Garaje

Concesionare

13.

Str. Ţiteiului, nr. 7

600,00

15,00

UTR-S-11

POT-35%

CUT-1,05

Locuinte unifamiliale cu regim mic de inaltime

Locuinta colectiva :

2-3 apartamente P+1

Concesionare

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu