Hotărârea nr. 195/2002

Hotararea nr. 195 privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 2.000 m.p. catre Compania Nationala de Investitii S.A. pentru construirea unei sali de sport la Liceul A.I. Cuza Ploiesti

HOTARAREA Nr. 195

privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 2.000 m.p. catre Compania  Nationala de Investitii  S.A. pentru construirea unei sali de sport la Liceul A.I. Cuza Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Camil Dragos si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita  a  terenului in  suprafata de 2.000 mp., situat in Ploiesti, str. Trei Ierarhi, nr. 10 catre  Compania Nationala de Investitii S.A.;

            in baza prevederilor O.G. nr. 25/2001 de infiintare a C.N.I. S.A., ale  H.G.R. nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport " prin C.N.I. S.A. (cap. 2, art. 4) si ale H.G.R. nr. 936/2002;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea constructiilor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba darea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii S.A., a terenului in suprafata de 2.000 mp. situat in Ploiesti, str. Trei Ierarhi, nr. 10, conform  planului de situatie ce constituie anexa nr. 1  pe durata executarii constructiei salii de sport, pana la predarea catre beneficiar.

Art. 2

Darea in folosinta a terenului mentionat la art. 1 se va face in baza conventiei ce urmeaza a se negocia si semna intre C.N.I. S.A. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze conventia intre C.N.I. SA. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Directia Administratie Publica va duce la cunostinta prezenta hotarare celor interesati .

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu