Hotărârea nr. 193/2002

Hotararea nr. 193 privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 2.000 m.p. catre Compania Nationala de Investitii S.A. pentru construirea unei sali de sport la Scoala nr. 15 Ploiesti

HOTARAREA Nr. 193

privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata totala de 2.000 m.p. catre Compania  Nationala de Investitii  S.A. pentru construirea unei sali de sport la Scoala nr. 15 Ploiesti

                       

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitatea al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita  a  terenului in  suprafata de 2.000 mp., situat in incinta Scolii Generale nr. 15 de pe B-dul. Bucuresti nr. 25 A, catre  Compania Nationala de Investitii - S.A.;

            in baza prevederilor O.G. nr. 25/2001 de infiintare a C.N.I.-S.A., ale  H.G.R. nr. 321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport " prin C.N.I.S.A. (cap. 2, art. 4) si ale H.G.R. nr. 936/2002;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea constructiilor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba darea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii S.A., a terenului in suprafata de 2.000 mp. situat in incinta Scolii Generale nr. 15 din  B-dul Bucuresti nr. 25 A, conform  planului de situatie ce constituie anexa nr. 1 si a planului de incadrare in zona, ce constituie Anexa nr. 2,  pe durata executarii constructiei salii de sport, pana la predarea catre beneficiar.

Art. 2

Darea in folosinta a terenului mentionat la art. 1 se va face in baza conventiei ce urmeaza a se negocia si semna intre C.N.I. SA. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze conventia intre C.N.I. SA. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Directia Administratie Publica si Directiei Scoli, Cultura. Culte, vor aduce la cunostinta prezenta hotarare celor interesati

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu