Hotărârea nr. 189/2002

Hotararea nr. 189 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de SC Altex Impex SRL

HOTÃRÂREA Nr.  189

privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri

la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de SC Altex Impex SRL

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererii de inlesnire la plata formulate de SC Altex Impex SRL;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Respinge cererea de acordare a scutirii de la plata sumei de 24.098.507 lei, din care 21.845.788 lei majorari de intarziere si 2.252.719 lei penalitati de intarziere calculate pana la data de 15.05.2002 pentru neplata la termenele legale a impozitului pe cladiri datorat bugetului local Ploiesti.

Art. 2

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre hotararea Consiliului Local.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu