Hotărârea nr. 188/2002

Hotararea nr. 188 privind instituirea taxei pentru folosirea domeniului public si privat al municipiului Ploiesti cu retele de gaze, electrice, de telefonie, televiziune si internet prin cablu

HOTÃRÂREA Nr. 188

privind instituirea  taxei  pentru  folosirea  domeniului  public si privat al  municipiului  Ploiesti

cu  retele  de  gaze, electrice, de telefonie, televiziune si internet prin cablu

 

            Consiliul  Local  al municipiului  Ploiesti:

având  in vedere Expunerea  de  motive  a primarului  municipiului  Ploiesti,  Raportul  de  specialitate  al  Directiei  Fiscale si Directiei Lucrari Publice  prin care  se  propune instituirea taxei  pentru folosirea domeniului  public  si  privat  al  municipiului  Ploiesti, cu  retele  de gaze, electrice, de telefonie, televiziune si internet prin cablu;

in baza prevederilor Legii nr. 213 /1998, privind proprietatea publicã si  regimul  juridic al acesteia, a prevederilor art.3 lit a si art. 48 alin. 4 din OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

luând in considerare prevederile art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind  impozitele si taxele locale republicatã, cu  modificãrile si completãrile ulterioare;

in temeiul  Legii  nr. 215/2001 privind  administratia  publicã  localã;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã  instituirea  taxei pentru  folosirea  domeniului  public  si  privat  al  municipiului  Ploiesti, cu  retele  de gaze, electrice, de telefonie, televiziune si internet prin cablu, incepând  cu  data  de 01.09.2002 , dupa cum urmeaza:

-         pentru retelele de gaze subterane – 2.000 lei/luna/ml/teava;

-         pentru retelele de gaze aeriene – 1.500 lei/luna/ml/teava;

-         pentru retelele electrice subterane – 2.000 lei/luna/ml;

-         pentru retelele electrice aeriene – 4.000 lei/luna/stalp;

-         pentru retelele de telefonie urbana subterana – 2.000 lei/luna/ml;

-         pentru retelele de telefonie urbana aeriana – 4.000 lei/luna/stalp;

-         pentru retelele de televiziune prin cablu – 800 lei/luna/ml ;

-         pentru retelele de internet prin cablu – 600 lei/luna/ml.

Art. 2

Taxa  prevãzutã  la  art. 1, se  va  achita   de  persoanele  fizice  si juridice  care detin retele de gaze, electrice, de telefonie, televiziune si internet prin cablu care  ocupã  domeniul  public  si privat  al  Municipiului  Ploiesti  cu  exceptia  STS (serviciul  de  transmisiuni  speciale )

Art. 3

Taxa prevãzutã de prezenta hotãrâre, se va stabili pe baza declaratiei tipizata, pe propria raspundere, conform anexei 1- parte integranta din hotarare, pãnâ la  data  de  30  ianuarie a fiecãrui an . Achitarea taxei  se  va  face  trimestrial  pânã  la  data  de 15 inclusiv  a  ultimei  luni  din  fiecare  trimestru .

Atunci cand intervin schimbari care conduc la modificarea cuantumului taxei datorate, declaratia de impunere se depune in termen de 30 zile de la data cand a intervenit schimbarea.

Pentru  anul  2002, declaratia de impunere se va depune pana la 30 septembrie .

Art. 4

Directia  Fiscalã va  duce  la  indeplinire  prevederile acestei  hotãrâri .

Art. 5

Directia Administratie  Publicã  Juridic Contencios va  aduce  la  cunostintã  publicã prevederile  prezentei  hotãrâri .

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


ANEXA  1

 

 

DECLARATIE  DE  IMPUNERE

privind  plata  taxei  pentru  folosirea  domeniului  public  si  privat  al  Municipiului  Ploiesti , cu  retele  de  gaze, electrice, de telefonie,televiziune si internet prin cablu  pe  anul ___________

 

 

·      Subscrisa _________________________________*), cu  sediul  in  localitatea  _______________________ , strada ________________ , nr. _____ , bl.____  , sc. _____ , ap. _____ , tel/ fax ________________

·      Numãr de  inregistrare  la  Registrul  Comertului ________________________

·      Cod  fiscal _________________

·      Banca_________________________cont______________________________

·      Reprezentata prin_________________________________________**) functia  ________________________________ cod numeric personal______________ nr . carte de identitate  / serie buletin de identitate/________________________

*) denumirea persoanei juridice, proprietara a retelei.

**) numele si prenumele persoanei autorizate sa reprezinte persoana juridica.

Declar pe proprie raspundere:

 

 

Nr.

crt.

Denumire agent economic

Tip retea subterana/ aeriana

Lungime retea

Nr.

stalpi

Nr. abonati

Valoarea taxei datorata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIE:

 

In declaratia ce trebuie  depusã  in  termen de 30 de zile  de la intrarea  in  vigoare a prezentei  hotãrâri se va preciza nr. de abonati existent la 31.08.2002.

 

            Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar pe proprie raspundere ca datele sunt corecte si complete.

 

               Data                                                                                      Semnãtura