Hotărârea nr. 187/2002

Hotararea nr. 187 privind numirea pe perioadã determinatã a domnului Bratosin Gheorghe in functia de director general al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti pânã la revenirea pe post a domnului Simion Gheorghe

HOTÃRÂREA Nr.  187

privind numirea pe perioadã determinatã a domnului Bratosin Gheorghe in functia de director  general  al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti pânã la revenirea pe post a domnului Simion Gheorghe

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzând Raportul de specialitate si Expunerea de motive a primarului prin care se propune numirea pe perioadã determinatã a domnului BRATOSIN GHEORGHE in functia de director  general  al ADMINISTRATIEI  DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIESTI pânã la revenirea pe post a domnului SIMION GHEORGHE ;

            in temeiul art. 38 (2) lit ”i” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

       

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1

Numirea pe perioadã determinatã a domnului BRATOSIN GHEORGHE in functia de director  general  al ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PLOIESTI pânã la revenirea pe post a domnului SIMION GHEORGHE, incepând cu data prezentei.

Art. 2

Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat - Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu