Hotărârea nr. 185/2002

Hotararea nr. 185 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public, catre Parohia “Sfantul Ioan Botezatorul”

HOTÃRÂREA Nr. 185

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public,

catre Parohia “Sfantul Ioan Botezatorul”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Marinoiu Eugen si Gradisteanu Gheorghe si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti catre Parohia Sfantul Ioan Botezatorul;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1

Aproba atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 275 mp, apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti, identificat prin planul de situatie anexa la prezenta, catre Parohia Sfantul Ioan Botezatorul, in vederea amenajarii unui parc de reculegere spirituala.

Art. 2

Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Administratia Domeniului Public si Privat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu