Hotărârea nr. 184/2002

Hotararea nr. 184 privind achizitionarea terenului in suprafata de 223 mp situat in Ploiesti, str. Marasesti nr. 235 A, proprietatea doamnei Silaghi Teodor

HOTÃRÂREA Nr. 184

privind achizitionarea terenului in  suprafata de 223 mp situat in Ploiesti, str. Marasesti nr. 235 A,

proprietatea  doamnei Silaghi Teodora

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu prin care se propune aprobarea Raportului de evaluare a terenului in suprafata de 223 mp, situat in Ploiesti, str. Marasesti nr. 235 A si achizitionarea acestuia de la doamna Silaghi Teodora;

            avand in vedere Sentinta civila nr. 11289/1997 a Judecatoriei Ploiesti pronuntata in dosarul nr. 13358/1996;

in baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legii nr. 189 privind finantele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba achizitionarea terenului in suprafata de 223 mp situat in Ploiesti, str. Marasesti nr. 235 A (incinta Scolii nr. 20), proprietatea doamnei Silaghi Teodora.

Terenul va fi achizitionat la pretul de 20 USD/mp in baza raportului de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect si va fi achitat la cursul B.N.R. din ziua efectuarii platii.

Art. 2

Aproba inregistrarea terenului achizitionat in domeniul public al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze  contractul de vanzare-cumparare al imobilului - teren in suprafata de 223 mp situat in Ploiesti, str. Marasesti nr. 235 A.

Art. 4

Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Directia Administratie Publica Juridic Contencios, Directia Economica si Administratia Domeniului Public si Privat.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu