Hotărârea nr. 183/2002

Hotararea nr. 183 privind repartizarea de locuinte in municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 183

privind repartizarea de locuinte in municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune repartizarea de locuinte in municipiul Ploiesti si Procesul-verbal al comsiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 16.08.2002;    

            in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/199 republicata si modificata;

            in baza Legii nr. 114/1996, republicata si modificata - Legea Locuintei;

            in conformitate cu art. 1,3 si 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 241/04.10.2001 privind modul de repartizare a locuintelor din fondul municipiului si celor construite pentru tineri si a Hotararii de Consiliu nr. 342/27.12.2001 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Boiangiu Viorica cu una camera in suprafata de 14.96 mp si dependinte in suprafata de 13.04 mp in str. Aleea Varbilau nr. 7, bl. 153 G, ap. 4

Art. 2

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Anul 1907 nr. 43 compusa din una camera in suprafata de 16.00 mp si dependinte in suprafata de 15.99 mp d-nei. Iordache Filofteia domiciliata in Ploiesti str. Stefan cel Mare nr. 8.

Art. 3

Aproba destinatia de "locuinta de serviciu" pentru apartamentul nr. 4 situat in blocul 85 str. Domnisori FN Ploiesti, compus din trei camere in suprafata de 41.20 mp si dependinte in suprafata de 27.95 mp.

Art. 4

Aproba repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta de serviciu situata in Ploiesti str. Domnisori FN bloc 85, ap.4 catre Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, cu sediul in Ploiesti str. Toma Caragiu nr. 13.

Art. 5

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contracte de inchiriere, in baza repartitiilor emise de primarul municipiului Ploiesti, persoanelor fizice si juridice amintite la art.1, 2, si 4 din prezenta hotarare.

Art. 6

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu