Hotărârea nr. 182/2002

Hotararea nr. 182 privind repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in str. Gheorghe Lazar Bloc C4

HOTÃRÂREA Nr.  182

privind  repartizarea  spatiului  cu  alta   destinatie  decat aceea de locuinta

situat in str. Gheorghe Lazar Bloc C4

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea repartizarii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Gheorghe Lazar bloc C4 catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina;

vazand Procesul-verbal al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei pentru repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Gheorghe Lazar bloc C4 catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina;

in baza Ordonantei nr. 26/2000 a Guvernului Romaniei cu privire la asociatii si fundatii;

in baza Hotararii nr. 246/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta partidelor politice, fundatiilor si asociatiilor non – profit;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Ghe. Lazar bloc C4, in suprafata de  16 m.p., catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina.

Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 68/1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti .

Art. 2

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa semneze contractul de inchiriere.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu