Hotărârea nr. 181/2002

Hotararea nr. 181 privind trecerea din administrarea S.C. “Hale si Piete”S.A. a unei parti din imobilul Turn Hale Centrale in administrarea Primariei Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 181

privind trecerea din administrarea S.C. “Hale si Piete”S.A. a unei parti din imobilul  Turn Hale Centrale in administrarea Primariei Municipiului Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:   

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti, Emil Calota si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune trecerea din administrarea S.C. “Hale si Piete” S.A. a etajelor II si III din imobilul - Turn Halele Centrale, in administrarea Primariei municipiului Ploiesti pentru a fi utilizate ca birouri de unele directii din cadrul acesteia;

            in temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Legii  nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din administrarea S.C. “Hale si Piete”S.A. a etajelor II si III din imobilul - Turn Halele Centrale,  in administrarea Primariei municipiului Ploiesti, in suprafata construita de 414,70 mp.

Art. 2

Suprafetele locative nominalizate la art. 1 vor fi utilizate pentru directiile si serviciile de specialitate din structura Primariei municipiului Ploiesti.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios si Administratia Domeniului Public si Privat, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu