Hotărârea nr. 180/2002

Hotararea nr. 180 privind transmiterea Podului Valeni, domeniu public al municipiului Ploiesti, in domeniul privat al acestuia, casarea si scoaterea lui din “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”

HOTÃRÂREA Nr. 180

privind transmiterea Podului Valeni, domeniu public al municipiului Ploiesti, in domeniul privat al acestuia, casarea si scoaterea lui din “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti, Emil Calota si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune transmiterea Podului Valeni, domeniu public al municipiului Ploiesti, in domeniul privat al acestuia, casarea si scoaterea lui din “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Ploiesti”;

            avand in vedere Referatul nr. 17727/02.08.2002 al Directiei Lucrari Publice din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;

            in baza Ordonantei nr. 112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;

            luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul  Legii nr. 215, privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul privat al acestuia a imobilului - Pod Valeni, nominalizat la pozitia 381, pagina  71 din Anexa A, a Hotararii Guvernului 1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor, si comunelor din judetul Prahova”.

Art. 2

Aproba casarea si scoaterea din „Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti” a bunului mentionat la articolul 1.

Art. 3

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Lucrari Publice, Directia Economica, Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu